Projecten Horizon 2020

Voor projecten rond welke thema's biedt Horizon Europe subsidie?

De subsidieregelingen van Horizon Europe vloeien voort uit de opgestelde werkprogramma’s. Deze werkprogramma’s behoren toe aan drie hoofddoelstellingen van het Horizon-programma: de 3 pijlers:

Pijler 1 Excellente wetenschap
Deze pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

Deze pijler bestaat uit:

 • European Research Council (ERC) voor excellent baanbrekend onderzoek.
 • Marie Skłodowska Curie acties voor het bevorderen van de training en internationale mobiliteit van onderzoekers.
 • Onderzoeksinfrastructuren; voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren.

Pijler 2 Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen
Deze pijler richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen en waarvoor brede samenwerking nodig is om naar oplossingen te zoeken.

Activiteiten binnen deze pijler zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak consortia van meerdere publieke en private partijen (onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten, eindgebruikers). Alle betrokken partijen brengen via multidisciplinaire samenwerking zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

De uitvoeringsprogramma’s gaan zich richten op uitdagingen binnen de volgende 6 clusters:

 1. Gezondheid
 2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
 3. Civiele veiligheid voor de samenleving
 4. Digitaal, industrie en ruimte
 5. Klimaat, energie en mobiliteit
 6. Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

Onder de reikwijdte van deze zes gebieden omvat pijler 2 ook onderzoeksmissies, in vijf gebieden:

 • Kanker
 • Aanpassing aan klimaatverandering, inclusief maatschappelijke transformatie
 • Klimaatneutrale en slimme steden
 • Bodemgezondheid en voeding
 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren

Pijler 3 Innovatief Europa
Binnen deze pijler gaat het om ondersteuning van de creatie van nieuwe markten en kmo’s, inclusief nieuwe steun die zal worden verleend in het kader van de nieuwe Europese Innovatieraad (EIC), de steun voor Europese innovatie-ecosystemen (EIE) en voor het Europees Instituut van innovatie en technologie (EIT).

De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en zal primair bestaan uit 2 onderdelen:

 • De Pathfinder voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL).
 • De Accelerator voor innovaties met een hoog TRL. Daarbij worden mogelijkheden geboden voor het combineren van diverse vormen van financiering, waaronder ook investering in vermogen (equity).
Veelgestelde Vragen Horizon 2020

Wat levert een subsidie vanuit Horizon Europe op?


De subsidiebijdragen lopen uiteen en zijn per openstelling en programma verschillend. Wel zijn de bijdragen over het algemeen hoog, soms zelfs tot 80% of 100% van de subsidiabele kosten. In de praktijk kan het gaan om bedragen van enkele tonnen tot zelfs miljoenen euro’s.

Wanneer kun je Horizon Europe subsidie aanvragen?
Subsidieprogramma’s en openstellingen vind je op de site van de Europese Commissie.

Waar kan een Europese subsidie worden aangevraagd?
Europese subsidies worden aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel.

Voorwaarden van een Horizon Europe subsidie
Wanneer je ervoor kiest een subsidie aan te vragen vanuit een van de calls van Horizon Europe, moet je aan veel voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een gedetailleerde projectomschrijving (in het Engels), internationale samenwerkingspartners en het aanleveren van een financiële en juridische onderbouwing die tot in de finesses klopt. De exacte voorwaarden van Horizon Europe subsidies worden in de calls en werkprogramma's  gepubliceerd.

Horizon 2020 Subsidie En Mkb

Horizon Europe subsidie en het mkb

Horizon Europe kent een speciaal Mkb Instrument dat is ondergebracht in EIC Accelerator (opvolger van Horizon 2020 SME fase 1 en Horizon 2020 SME fase 2), dat een stuk laagdrempeliger is dan de meeste andere Horizon-subsidies. 

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Horizon Europe subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en in de meeste gevallen samenwerken met meerdere internationale partners. Europese aanvragen zijn meestal complete boekwerken, die in het Engels moeten worden aangeboden aan de Europese Commissie. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het financiert grote projecten en internationale doorbraken. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies, die ervoor kunnen zorgen dat jouw Europese traject soepel verloopt. Zij kunnen de kans op een positieve beschikking enorm vergroten en begeleiden je tijdens alle project- en managementfases.

Speciaal team met EU consultants die kunnen helpen bij Horizon Europe subsidies

Vindsubsidies heeft een speciaal team met ervaren hoogopgeleide subsidieadviseurs die thuis zijn in het Europese subsidielandschap. Zij kennen het klappen van de zweep en beschikken over specifieke kennis van bepaalde vakgebieden waaronder energie, life sciences & health, IT, transport, hightech, circulaire economie en regionale ontwikkeling. Bovendien beschikken zij over een internationaal netwerk, waaronder ook buitenlandse kennisinstellingen. Hierdoor kunnen zij ook optimaal ondersteunen bij het opzetten en invullen van internationale consortia. Praktisch, want de meeste Europese subsidieprogramma’s verplichten internationale samenwerking. Tussen bedrijven, maar ook met decentrale overheden en kennisinstituten waaronder onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Onze EU-adviseurs ondersteunen onder meer bij:

 • Het beoordelen of het project past binnen een Europees subsidieprogramma
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Horizon Europe subsidie
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium
 • Projectmanagement
 • Controles van de EC
 • De tussentijdse financiële verantwoording
 • De eindrapportage

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een transparant model ontwikkeld waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.

Referenties

Klantverhalen 4Silence Achtergrond
Ondernemers

4Silence – Horizon 2020 SME II

Doel van de proeftuin is het aanbieden van een integraal waterstofconcept.

Klantverhalen Idfuse Achtergrond
Overheid
Ondernemers

IDfuse - Horizon 2020 INNOSUP

Machinelearning analysetool om subsidieaanvragen te versterken

Buybay Header
Ondernemers

BuyBay – MIT R&D/ Horizon 2020/ EIC Accelerator

MIT R&D Samenwerkingsprojecten - Reverse logistics BuyBay & projectpartners.

Klantverhalen Simacan Header
Ondernemers

Simacan LINK: Horizon 2020 SME/ EIC Accelerator

Ontwikkeling leverancieronafhankelijk cloudplatform voor digitale samenwerking.

Klantverhalen Lightsense Cleanstate Header
Ondernemers

LightSense Cleanstate: Horizon EIC Accelerator

Productontwikkeling van een innovatief lasersysteem voor de esthetische dermatologie.

Andere Europese subsidies

Digital Europe
Overheid
Ondernemers

Digital Europe

Subsidie voor de bevordering van digitalisering in de samenleving.

Interreg Subsidie
Ondernemers
Overheid

Interreg

Interregionale subsidieprogramma’s om Europa sterker maken en economische verschillen te verkleinen.

Eurostars Mkb Subsidie
Ondernemers

EUROSTARS

EUROSTARS is een van de meest toegankelijke Europese subsidies en kent een hoge slaagkans.