Subsidies voor aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Er zijn diverse subsidies beschikbaar wanneer een projectidee bijdraagt aan de versterking van de toekomstbestendige arbeidsmarkt door bijvoorbeeld:

 • studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt
 • onderwijscurricula aan te laten sluiten bij de verschuivingen in de arbeidsmarkt en de behoefte van het bedrijfsleven;
 • aandacht te besteden aan talentontwikkeling en een Leven Lang Ontwikkelen door bijvoorbeeld de flexibilisering van opleidingen of een methode te ontwikkelen die werkenden stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 • het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen om zo de kraptes de arbeidsmarkt tegen te gaan door bijvoorbeeld intersectorale mobiliteit mogelijk te maken
 • ondersteuning en begeleiding te bieden naar (nieuw) werk
 • de duurzame inzetbaarheid of wendbaarheid te verbeteren
 • het behoud van werk zeker te stellen door scholing en ontwikkeling
 • een leercultuur te creëren

Ondersteuning voor subsidieaanvragers en subsidieverstrekkers

Vraagstukken gerelateerd aan de onderwijs-arbeidsmarkt vragen om oplossingen waar meerdere stakeholders bij betrokken zijn. Door onze kennis en expertise opgedaan bij diverse opdrachtgevers, kan Vindsubsidies zowel subsidieaanvragers als subsidieverstrekkers helpen bij alle projectfasen van initiatieffase tot nazorgfase, door:

 • een rol als kwartiermaker of procesbegeleider te vervullen
 • strategische beleid op het gebied van Human Capital te ontwikkelen
 • mee te denken bij de planvorming
 • een consortium te vormen door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (inclusief O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties) bij elkaar te brengen
 • subsidieverordeningen op te stellen of te herijken
 • het uitwerken en matchen van projectideeën met provinciale, nationale of Europese subsidieregelingen
 • het onderhouden van contact met de subsidieverstrekker
 • het aanvragen van subsidies
 • het beoordelen van subsidies
 • het implementeren van projectideeën in de betrokken organisaties
 • het projectmanagement
 • mee te denken over de verduurzaming van de projecten na afloop van subsidietrajecten

Het sectorteam Onderwijs & Arbeidsmarkt

Het sectorteam Onderwijs & Arbeidsmarkt helpt overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om grenzen te verleggen. Het team bestaat uit subsidieconsultants die uitgebreide ervaring hebben opgedaan in academische posities, bij de overheid en in consultancy. Hun expertise omvat alle relevante subsidieprogramma’s in dit domein en wordt gecombineerd met kennis van beleid en ontwikkelingen op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Interessante regelingen

SLIM Regeling Leren
Ondernemers

SLIM subsidie

Subsidie ter stimulering Leren en Ontwikkelen van van medewerkers in het mkb.

Human Capital Agenda
Overheid

Human Capital Agenda

Elke provincie wil het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verkleinen.

Regionaal Investeringsfonds MBO
Onderwijs

Regionaal Investeringsfonds MBO

Voor goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Referenties

Klantverhalen ROC Nijmegen Gebouw
Onderwijs

ROC Nijmegen - RIF en coördinator subsidieloket

RIF voor samenwerkingsproject Early Innovation Childhood Center met HAN en KION.

ROC Rijn Ijsel Referenties
Onderwijs

ROC Rijn IJssel – aanvraag RIF-subsidie

RIF subsidie voor samenwerkingsproject entree onderwijs.

Olympus College Referentie
Onderwijs

Olympus College - Procesbegeleiding

Procesbegeleiding en ontwikkelen implementatieplan Olympusgebied