Doelen Eu Wise

Which challenges do municipalities and provinces face the upcoming years?

 • Realizing objectives in the area of climate and energy transition
 • Urban restructuring
 • Sustainable mobility
 • Economic development and employment opportunities
 • Improvements in health care and education
 • Stimulating growth in the creative and cultural sector, and protecting heritage

European grants can function as a driving force for these societal challenges and can lead to (in)direct investments that contribute to the realization of a local or regional sustainable, inclusive and circular economy.

Depending on the exact case and the topic governments can be involved in European projects in various roles:

 • In the role of client
 • In the role of initiator and applicant
 • In the role of enabler and connector to ensure that the right organizations cooperate to mutually realize local and regional ambitions
Eu Wise Infographic

Ready to optimally deploy European funding? Or do you recognize the following challenges?

 • Is there sufficient knowledge and expertise available within the organization to initiate a European trajectory?
 • How can you create enough support base among administrators and officials to put Europe on the agenda?
 • Is there enough enthusiasm to work with European grants?
 • Is the internal organization capable to start acquiring European grants and is there an internal acquisition strategy?
 • Does the lobby agenda have a clear focus that works well for a successful European acquisition strategy?

To address these challenges we have, based on our years of experience and knowledge of European grant acquisition within municipalities, developed an approach and service: EU WISE.

 

Our approach: EU WISE

From our years of experience with municipalities and provinces, as applicant, project manager and programme leader (of a.o. EFRD, UIA, ESF, and Interreg) we have developed an approach that will ensure that your organization will efficiently and goal-oriented work on using European grants for addressing societal challenges.

We discern 5 steps in this EU WISE approach:

Stap 1

Prioritizing EU ambitions

The prioritization of local or regional ambitions offers you insight in the tasks that match well with the new EU programs

Prioritering EU ambities

Stap 2

Organizing support base

Sufficient internal support base to apply for European grants in the coming 7 year period is of crucial importance.

Organizing support base

Stap 3

Partner search

For expanding a regional, national or European network we will first look in our own network to see which partners can be of added value for the to-be-developed project consortium.

We will also make use of the different partner search possibilities that several grant programs offer for this purpose.

Network analysis

When an organization does not have its own network (chances) in view, we can help them map with partners are active in the region. We can also map the role and knowledge or experience they have to offer to the to-be-developed project consortium.

Expanding international network

We support the expansion of the international network on organizational level. We make use of our own well-developed international network for this.

When an organization does not have its own network (chances) in view, we can help them map with partners are active in the region. We can also map the role and knowledge or experience they have to offer to the to-be-developed project consortium.

 

Partner search and consortia development

Stap 4

Designing EU applications

Organizing several EU WISE Design Ateliers is the perfect method of work to generate ideas and design projects.

 

 

Successfully designing EU applications

Stap 5

Project Management

Good management is an important prerequisite for a successful project. Both in terms of substantive management, as well as in terms of financial, administrative and juridical management.

Managing EU WISE projects

The following known/existing programs will return:

Europees Sociaal Fonds +

ESF+ is de opvolger van ESF. Het fonds is opgericht om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren.

De ESF-programma’s ondersteunen projecten die zich richten op re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt, werkeloze 50-plussers en het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

De ontwikkelingen tot nu toe:

 • Beschikbaar budget ESF+ 2021-2027: De onderhandelingen in Brussel over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) zijn nog volop bezig. Het is nog niet bekend hoeveel nieuwe ESF-middelen beschikbaar komen voor Nederland. Naar verwachting wordt het budget aan het einde van 2020 duidelijk waardoor het programma in de zomer van 2021 kan worden ingediend.

 • Uitgangspunt voor het nieuwe ESF-programma is een focus op het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit kan gaan om zowel werkzoekenden als werkenden in de 35 arbeidsmarktregio’s. De verwachting is dat daarmee wordt voortgeborduurd op de bestaande ESF-structuur binnen Nederland.

Interreg

Stimuleert samenwerking tussen regio’s uit verschillende landen. Het gaat hierbij om het gezamenlijk ontwikkelen van projecten op digitalisering, concurrentiekracht van het mkb, onderwijs en (duurzame) mobiliteit.

Wat weten we al over de nieuwe Interreg programma’s? Vanaf 2021 werkt Interreg met vijf overkoepelende prioriteiten:

 1. Een slimmer Europa door middel van innovatie, digitalisering, economische transformatie en ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen.
 2. Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen klimaatverandering wordt geïnvesteerd.
 3. Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken.
 4. Een socialer Europa waarin resultaten worden geboekt met betrekking tot de Europese pijler van sociale rechten, en waarin kwalitatief hoogstaand werk, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg worden ondersteund.
 5. Een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning van lokaal geleide ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke ontwikkeling in de gehele EU.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO biedt gelden voor het uitvoeren van regionale projecten die de plaatselijke economie stimuleren. Veel EFRO-regelingen zetten in op een Triple Helix samenwerking. Het gaat om projecten die human capital versterken, kennisontwikkeling bevorderen en innovatie en valorisatie binnen het mkb stimuleren.

Horizon Europe

Horizon Europe is de opvolger van het huidige kaderprogramma voor innovatie en ontwikkeling Horizon 2020 en zet in op het versterken van Europese innovatiekracht. Denk aan innovatieve projecten van het bedrijfsleven, veel al binnen internationale samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen en ook overheden, op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptatie en voedselveiligheid. Het budget stijgt naar verwachting met bijna 30% naar 97 miljard voor de periode 2021-2027.

Connecting Europe Facility (CEF)

CEF ondersteunt projecten die de ontbrekende schakels in de sectoren transport, energie en digitaal invullen. CEF Transport staat open voor overheden en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). De EU zal miljarden vrij maken voor studies, pilot- en hoofdprojecten.

LIFE+

Het programma LIFE+ biedt financiële ondersteuning voor het demonstreren van een nieuwe techniek of aanpak op het gebied van klimaatverandering, milieu- en grondstoffenbesparing.

Belangrijkste veranderingen (onder voorbehoud van goedkeuring!):

 • Budget neemt toe van € 3.4 miljard naar € 5.2 miljard.
 • Hiervan gaat ongeveer € 1 miljard extra naar natuur een biodiversiteit en ongeveer € 1 miljard naar een nieuw subprogramma: ‘clean energy transition’.

In het nieuwe LIFE-programma zijn vier subprogramma’s:

 • Circular economy and quality of life (grofweg het ‘oude’ Environment-deel van het subprogramma Environment, waar ook Nature & Biodiversity onder viel)
 • Nature and biodiversity (een voortzetting van het huidige sub-subprogramma Nature & Biodiversity)
 • Climate mitigation and adaptation (een voortzetting van het huidige suprogramma Climate)
 • Clean energy transition (nieuw toegevoegd)

New programs:

EU Green Deal  

De routekaart met een hele reeks aan maatregelen om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken. In de komende periode komt de Europese Commissie met de verdere invulling van het Actieplan voor de circulaire economie en Farm-to-Fork-strategie die onderdeel gaan uitmaken van de EU Green Deal. Beide onderwerpen zijn relevant voor provincies en gemeenten. 

European Urban Initiative 

Vanaf 2021 gaat 6% van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) naar het nieuwe European Urban Initiative, dat aansluit bij de doelstelling om Europa dichter bij de burgers te brengen. De verwachting is dat de huidige Europese programma’s Urban Initiative Actions (UIA) en Urbact (Europees kennisuitwisselingsprogramma dat richt zich op een duurzame ontwikkeling van steden) onder dit Initiative komen te vallen. De European Urban Initiative gaat innovatieve oplossingen ondersteunen voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Denk aan werkloosheid, migratie, luchtvervuiling, circulaire economie, energietransitie en cultureel erfgoed.