Doelen Eu Wise

Voor welke uitdagingen staan gemeenten en provincies de komende jaren?

 • het realiseren van doelen op het gebied van klimaat en energietransitie
 • stedelijke herstructurering
 • duurzame mobiliteit
 • economische ontwikkeling en werkgelegenheid
 • verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs
 • het stimuleren van groei binnen de creatieve en culturele sector en de bescherming van het erfgoed

Europese subsidies fungeren als vliegwiel om deze maatschappelijke opgaven op te pakken en kunnen tot (in)directe investeringen leiden die een bijdrage leveren om een lokale of regionale duurzame, inclusieve en circulaire economie te realiseren.

Afhankelijk van de casus en het onderwerp zijn overheden binnen Europese projecten vanuit verschillende rollen betrokken:

 • de rol van opdrachtgever
 • de rol van aanjager en aanvrager
 • de rol van verbinder en ervoor zorgen dat de juiste organisaties met elkaar gaan samenwerken voor het gezamenlijk realiseren van lokale en regionale ambities
Eu Wise Infographic

Klaar om Europese financiering optimaal in te zetten? Of herken je de volgende uitdagingen?

 • Voor de invulling van deze uitdagingen hebben wij, gestoeld op onze jarenlange ervaring en kennis van Europese subsidieverwerving binnen gemeenten, een aanpak en dienstverlening ontwikkeld: EU WISE.
 • Is er voldoende kennis en expertise binnen de organisatie beschikbaar om een Europees traject op te starten?
 • Hoe creëer je bestuurlijk en ambtelijk draagvlak om Europa op de agenda te krijgen?
 • Is er voldoende enthousiasme om met Europese subsidies aan de slag te gaan?
 • Is de interne organisatie in staat om met het verwerven van Europese subsidie aan de slag te gaan en met een interne wervingsstrategie?
 • Heeft de lobbyagenda een duidelijke focus waarmee succesvol een Europese wervingsstrategie kan worden opgestart?

Voor de invulling van deze uitdagingen hebben wij, gestoeld op onze jarenlange ervaring en kennis van Europese subsidieverwerving binnen gemeenten, een aanpak en dienstverlening ontwikkeld: EU WISE.

 

Onze aanpak: EU WISE

Vanuit onze jarenlange ervaring met gemeenten en provincies, als aanvrager, projectmanager en programmaleider (onder meer van EFRO, UIA, ESF- en Interregprogramma’s) hebben wij een aanpak ontwikkeld die er voor zorgt dat jouw organisatie straks efficiënt en doelgericht te werk gaat om Europese subsidies in te zetten voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen.

Wij onderscheiden een 5-tal stappen binnen deze EU WISE aanpak:

Stap 1

Prioritering EU ambities

Met prioritering van lokale of regionale ambities krijg je inzicht in welke opgaven aansluiten bij de nieuwe EU-programma’s. 

Prioriteer EU ambities

Stap 2

Organiseren draagvlak

Voldoende intern draagvlak om Europese subsidies in de komende periode van 7 jaar aan te vragen is van groot belang.

Organiseer draagvlak

Stap 3

Partner search en consortia

Een succesvol samenwerkingsproject valt of staat met partners die meerwaarde leveren en complementair zijn aan elkaar.

Zoeken en opbouwen

Stap 4

Ontwerpen EU aanvragen

Het organiseren van een aantal EU WISE Ontwerp Ateliers is daarvoor de perfecte werkwijze om ideeën te genereren en projecten te ontwerpen. 

Ontwerp aanvragen

Stap 5

Project management

Goed management is een belangrijke voorwaarde voor succesvol project. Zowel de inhoud als ook van de financieel, administratief en juridische projectkant.

Manage projecten
MFK 2021 2027

Wat weten we al van het MFK voor 2021-2027?

Momenteel wordt in Brussel gewerkt aan een nieuwe meerjarige begroting. Dit Meerjarig Financieel Kader legt in hoofdlijnen de jaarlijkse begrotingen van de EU vast.

Daarin worden ook nieuwe voorstellen gepresenteerd voor de invulling van Europese subsidieregelingen van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (zoals EFRO, ESF, POP) en thematische fondsen (zoals LIFE, Horizon2020, Erasmus). Op deze pagina informeren wij jullie hoe deze Europese programma’s ingevuld gaan worden en op welke wijze overheden daarvan gebruik kunnen maken.

De volgende bekende/bestaande programma’s keren terug:

Europees Sociaal Fonds +

ESF+ is de opvolger van ESF. Het fonds is opgericht om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren.

De ESF-programma’s ondersteunen projecten die zich richten op re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt, werkeloze 50-plussers en het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

De ontwikkelingen tot nu toe:

 • Beschikbaar budget ESF+ 2021-2027: De onderhandelingen in Brussel over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) zijn nog volop bezig. Het is nog niet bekend hoeveel nieuwe ESF-middelen beschikbaar komen voor Nederland. Naar verwachting wordt het budget aan het einde van 2020 duidelijk waardoor het programma in de zomer van 2021 kan worden ingediend.

 • Uitgangspunt voor het nieuwe ESF-programma is een focus op het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit kan gaan om zowel werkzoekenden als werkenden in de 35 arbeidsmarktregio’s. De verwachting is dat daarmee wordt voortgeborduurd op de bestaande ESF-structuur binnen Nederland.

Interreg

Stimuleert samenwerking tussen regio’s uit verschillende landen. Het gaat hierbij om het gezamenlijk ontwikkelen van projecten op digitalisering, concurrentiekracht van het mkb, onderwijs en (duurzame) mobiliteit.

Wat weten we al over de nieuwe Interreg programma’s? Vanaf 2021 werkt Interreg met vijf overkoepelende prioriteiten:

 1. Een slimmer Europa door middel van innovatie, digitalisering, economische transformatie en ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen.
 2. Een groener, koolstofvrij Europa, waar het Parijs-akkoord wordt uitgevoerd en waar in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen klimaatverandering wordt geïnvesteerd.
 3. Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken.
 4. Een socialer Europa waarin resultaten worden geboekt met betrekking tot de Europese pijler van sociale rechten, en waarin kwalitatief hoogstaand werk, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg worden ondersteund.
 5. Een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning van lokaal geleide ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke ontwikkeling in de gehele EU.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO biedt gelden voor het uitvoeren van regionale projecten die de plaatselijke economie stimuleren. Veel EFRO-regelingen zetten in op een Triple Helix samenwerking. Het gaat om projecten die human capital versterken, kennisontwikkeling bevorderen en innovatie en valorisatie binnen het mkb stimuleren.

Horizon Europe

Horizon Europe is de opvolger van het huidige kaderprogramma voor innovatie en ontwikkeling Horizon 2020 en zet in op het versterken van Europese innovatiekracht. Denk aan innovatieve projecten van het bedrijfsleven, veel al binnen internationale samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen en ook overheden, op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptatie en voedselveiligheid. Het budget stijgt naar verwachting met bijna 30% naar 97 miljard voor de periode 2021-2027.

Connecting Europe Facility (CEF)

CEF ondersteunt projecten die de ontbrekende schakels in de sectoren transport, energie en digitaal invullen. CEF Transport staat open voor overheden en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). De EU zal miljarden vrij maken voor studies, pilot- en hoofdprojecten.

LIFE+

Het programma LIFE+ biedt financiële ondersteuning voor het demonstreren van een nieuwe techniek of aanpak op het gebied van klimaatverandering, milieu- en grondstoffenbesparing.

Belangrijkste veranderingen (onder voorbehoud van goedkeuring!):

 • Budget neemt toe van € 3.4 miljard naar € 5.2 miljard.
 • Hiervan gaat ongeveer € 1 miljard extra naar natuur een biodiversiteit en ongeveer € 1 miljard naar een nieuw subprogramma: ‘clean energy transition’.

In het nieuwe LIFE-programma zijn vier subprogramma’s:

 • Circular economy and quality of life (grofweg het ‘oude’ Environment-deel van het subprogramma Environment, waar ook Nature & Biodiversity onder viel)
 • Nature and biodiversity (een voortzetting van het huidige sub-subprogramma Nature & Biodiversity)
 • Climate mitigation and adaptation (een voortzetting van het huidige suprogramma Climate)
 • Clean energy transition (nieuw toegevoegd)

Nieuwe programma’s zijn:

EU Green Deal  

De routekaart met een hele reeks aan maatregelen om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken. In de komende periode komt de Europese Commissie met de verdere invulling van het Actieplan voor de circulaire economie en Farm-to-Fork-strategie die onderdeel gaan uitmaken van de EU Green Deal. Beide onderwerpen zijn relevant voor provincies en gemeenten. 

European Urban Initiative 

Vanaf 2021 gaat 6% van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) naar het nieuwe European Urban Initiative, dat aansluit bij de doelstelling om Europa dichter bij de burgers te brengen. De verwachting is dat de huidige Europese programma’s Urban Initiative Actions (UIA) en Urbact (Europees kennisuitwisselingsprogramma dat richt zich op een duurzame ontwikkeling van steden) onder dit Initiative komen te vallen. De European Urban Initiative gaat innovatieve oplossingen ondersteunen voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Denk aan werkloosheid, migratie, luchtvervuiling, circulaire economie, energietransitie en cultureel erfgoed.