Inhoudelijk Projectleider (1)

Inhoudelijk projectleider

Elke project heeft een ‘gezicht’ nodig. Iemand die de kar trekt, partners motiveert, aanstuurt en ervoor zorgt dat de activiteiten volgens planning worden uitgevoerd. De inhoudelijk projectleider geeft leiding aan het project en is ervoor verantwoordelijk dat het project volgens plan wordt uitgevoerd.

Van belang is het hierbij dat er adequate monitoring plaatsvindt ten aanzien van de realisatie van de in de aanvraag geformuleerde doelstellingen. Hiernaast is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan het sociale aspect binnen projecten.

Organisaties en mensen die elkaar nog niet goed kennen verbinden zichzelf voor meerdere jaren aan een project. Een positieve sfeer en een prettige communicatie onderling zijn belangrijke randvoorwaarden om van een project een succes te maken.

Projectmanager (1)

Projectmanager

Naast de inhoud is het ook van belang dat de financieel, administratief en juridische kant van het project goed gemanaged wordt. Europese subsidies vereisen een stringente verantwoording waarbij het van belang is dat aan alle formele eisen wordt voldaan. Afhankelijk van de fase van het project zijn hierin verschillende aspecten van belang.

Wanneer jouw project onlangs is goed gekeurd, is het van belang te zorgen voor ondertekening van het subsidiecontract en de samenwerkingsovereenkomst. Wanneer het project al enige tijd in uitvoering is dienen er periodiek financiële voortgangsrapportages te worden opgesteld. Na afloop dient er een eindrapportage te worden opgesteld en is het van belang dat alle project partners zorgdragen voor archivering van alle bewijsstukken.

Hiernaast is het de taak van de projectmanager om continue zorg te dragen voor een adequaat risicomanagement, zodat tijdig kan worden geacteerd in geval van potentiële risico’s.