Verruimde borgstelling 'landbouwkredieten' nu ook voor visserij- en aquacultuursector

White Sail Bot Under Gray Clouds 1465996

De Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA) is gepubliceerd. Doel van deze tijdelijke regeling is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus.

Concreet vormt de regeling een tijdelijke uitbreiding van de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL), opgenomen in Hoofdstuk 2, Titel 2.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS). De tijdelijke borgstelling heeft een looptijd van 18 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

In het kader van de tijdelijke borgstelling kunnen mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector op dezelfde wijze gebruik maken van een borgstelling bij een tijdelijke financiering door financiers als bij de BL. Het gaat om financiering in de vorm een kortlopend krediet met een maximale looptijd van twee jaar vanwege liquiditeitsbehoefte als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Het kan daarbij gaan om de verstrekking van een overbruggingskrediet, een ophoging van het rekening-courantkrediet (RC-krediet) of opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen. De Staat kan dan voor 70% borg staan voor het gehele kredietbedrag dat door de financier wordt verstrekt.

In het kader van de regeling wordt subsidie verstrekt aan een financier voor het sluiten van kredietovereenkomsten met mkb-visserij- of aquacultuurondernemers die betrekking hebben op visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een borgstelling voor de terugbetaling van een krediet dat de financier op grond van een kredietovereenkomst aan een mkb-visserij- of aquacultuurondernemer zal verstrekken voor de duur van de kredietovereenkomst.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Garantstellingen worden verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Gepubliceerd op 10-04-2020