Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers gepubliceerd

tijdelijke-noodregeling-zelfstandige-ondernemers-corona.jpg

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers gepubliceerd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is gepubliceerd. Doel van deze regeling, die deel uitmaakt van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis en eerder al van start ging, ​is het tijdelijk ondersteunen van zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Het betreft een tijdelijke voorziening voor drie maanden die met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart 2020.

In aanmerking voor ondersteuning komen zelfstandigen die op 17 maart 2020 ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast geldt dat die zelfstandige moet hebben verklaard dat diens bedrijf financieel is geraakt als gevolg van de coronacrisis.

Afhankelijk van de aard van het financiële probleem kunnen zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor twee vormen van bijstand:

  • zelfstandigen van wie het inkomen als gevolg van de coronacrisis is gedaald tot onder het sociaal minimum kunnen een beroep doen op bijstand voor levensonderhoud. Deze bijstand betreft een inkomensaanvulling tot de op de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm. Deze algemene bijstand heeft de vorm van bijstand om niet. De duur van de bijstand voor levensonderhoud is in alle gevallen beperkt tot een periode van ten hoogste drie aaneengesloten maanden in de periode van maart tot en met augustus 2020;
  • zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem, kunnen een beroep doen op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Deze bijstand heeft de vorm van een rentedragende lening.

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op beide vormen van bijstand.

De bijstand voor levensonderhoud is een inkomensaanvulling tot de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm. De hoogte van de bijstand voor levensonderhoud aan de zelfstandige is gelijk aan de voor betrokkene geldende bijstandsnorm, verminderd met het eventuele verwachte inkomen van de zelfstandige. De hoogte van de voor de belanghebbende toepasselijke bijstandsnorm wordt bepaald aan de hand van de Participatiewet.

De bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt uitsluitend verstrekt in de vorm van een rentedragende lening, die altijd volledig moet worden terugbetaald. De hoogte ervan is afhankelijk van de noodzakelijke kredietbehoefte. De bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal bedraagt ten hoogste € 10.157. De maximale looptijd van de geldlening is drie jaar en de rente bedraagt 2%.

Aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden ingediend bij de gemeente.

Gepubliceerd op 21-04-2020