Subsidie Niet Beoogde Kosten Jeugdzorg voor gemeenten

Gemeenten kunnen vanaf 1 mei aanspraak maken op de Regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente. Deze regeling biedt een specifieke uitkering aan gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van aaneengesloten jeugdhulp met verblijf en de gerelateerde kosten.

Het doel is om gemeenten te compenseren voor de clustering van deze niet beoogde kosten, vooral na de invoering van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. In aanmerking komende gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen, waarbij het uitkeringsplafond is vastgesteld op € 60 miljoen. De hoogte van de uitkering wordt per geval bepaald. Als het totaal aangevraagde bedrag het uitkeringsplafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

De uitkering dekt alleen kosten voor een jeugdige met aangesloten jeugdhulp met verblijf. Het omvat werkelijk gerealiseerde kosten in de kalenderjaren 2022 en 2023 voor jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen. Kosten gefinancierd via de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 komen niet in aanmerking voor een uitkering. Gemeenten kunnen aanvragen indienen van 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2024.

Gepubliceerd op 25-01-2024