Nieuwe Gelderse regelingen voor arbeidsmarktregio’s, theaters en podia

pexels-markus-spiske-92080.jpg

Nieuwe Gelderse regelingen voor arbeidsmarktregio’s, theaters en podia

De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd. Het gaat om de regelingen 'Stimulering arbeidsmarktregio’s COVID-19' en 'Tijdelijke maatregelen theaters en podia in verband met Covid 19'.

Daarnaast is het subsidieplafond voor de regeling 'Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19' – onderdeel van de Regels regionale economie (REECOGLD) – verhoogd van € 1,5 miljoen naar € 2,5 miljoen.

Hieronder een kort overzicht van de twee nieuwe regelingen.

Stimulering arbeidsmarktregio’s COVID-19

Vanuit deze regeling – onderdeel van de Regels regionale economie (REECOGLD) – kan subsidie worden verstrekt aan de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Food Valley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Rivierenland, en Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe. De subsidie wordt verstrekt aan de gemeente die optreedt als penvoerder van de betreffende arbeidsmarktregio.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten:

 • die bijdragen aan het tegengaan van een toename van het aantal werklozen, zoals uitvoering van werk-naar-werk-trajecten of snelle omscholingstrajecten;
 • bestaande uit het beschikbaar maken en behouden van stages en leerbanen, zoals praktijksimulaties of stagebegeleiding;
 • gericht op versterking van de bestaande structuur van de arbeidsmarktregio of het toevoegen van instrumentarium.


De subsidie per arbeidsmarktregio kan oplopen tot de volgende maximumbedragen:

 • Achterhoek: € 524.000;
 • Food Valley: € 616.000;
 • Midden-Gelderland: € 712.000;
 • Rijk van Nijmegen: € 580.000;
 • Rivierenland: € 436.000;
 • Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe: € 1.132.000.


In totaal is dus maximaal € 4 miljoen te verdelen.

Tijdelijke maatregelen theaters en podia in verband met Covid 19

Op basis van deze regeling – onderdeel van de Regels cultuur en erfgoed (CULTERFGLD) – kan subsidie worden verstrekt aan:

 • 1. Podia die subsidie ontvangen op grond van de Regeling van het Fonds podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen;
 • 2. Filmhuizen die subsidie ontvangen op grond van artikel 30 e.v. van het Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film;
 • 3. Theaters die geen subsidie als bedoeld in het eerste lid ontvangen en die in de periode van 21 maart 2020 tot en met 31 december 2020 inkomsten derven als gevolg van Covid-19 en de daarmee samenhangende RIVM-maatregelen.


De subsidie voor de bovenstaande drie onderdelen bedraagt:

 • 1. 50% van het bedrag dat de aanvrager van het Fonds voor podiumkunsten heeft ontvangen, met dien verstande dat per aanvrager maximaal een bedrag van € 325.000 wordt verleend;
 • 2. 50% van het bedrag dat de aanvrager van het Nederlands Filmfonds heeft ontvangen, met dien verstande dat per aanvrager maximaal een bedrag van € 200.000 wordt verleend;
 • 3. 75% van 22,5% van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 behaalde eigen inkomsten van de instelling onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25% van de reserves van de instelling per ultimo 2018, met dien verstande dat per aanvrager maximaal een bedrag van € 100.000 wordt verleend.


Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 3.615.000.

Gepubliceerd op 02-09-2020