Extra investering in versnelde onderzoeksprogramma's naar corona

Extra Investering In Versnelde Onderzoeksprogramma's Naar Corona
Het kabinet trekt in totaal € 42 miljoen uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen, zo heeft VWS-minister De Jonge gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. De inschatting is dat met deze extra middelen zo'n 80 tot 100 onderzoeksvragen onderzocht kunnen worden.

Het is van belang dat deze middelen op een goed gecoördineerde maar ook eenvoudige en snelle wijze beschikbaar komen. Een fors deel van de € 42 miljoen wordt uitgezet door ZonMw en NWO die hiervoor nauw samen optrekken in de onderzoeksprogrammering. Hieronder een overzicht van de drie sporen waarbinnen het geld wordt uitgezet.

1. Snelle incidentele subsidieronde COVID-19 ('first wave')

Direct nadat het coronavirus in Nederland werd geconstateerd, zijn incidentele subsidies ingezet voor gericht en urgent onderzoek naar het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Dit wordt gefinancierd door VWS (€ 4 miljoen) en ZonMw (€ 1 miljoen). NWO heeft zich hierbij aangesloten en € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Hierbij gaat het om:
  • medisch onderzoek: het volgen van personen die herstellend zijn, de transmissie van het virus van en naar kinderen, ziekenhuisepidemiologie, medicatieontwikkeling die op (zeer) korte termijn toegepast kan worden, antilichamen en virusevolutie. Ook zijn er sociaalwetenschappelijke onderzoeksvoorstellen geprioriteerd die naar de effecten van sociale isolatie en de consequenties ervan kijken. Deze projecten zijn al gestart of starten op zeer korte termijn. Deze onderzoeken worden vanuit ZonMw gecoördineerd;
  • gedragsonderzoek: onderzoek naar social distancing en de impact daarvan op de verspreiding van het virus. Dit wordt gecoördineerd door RIVM.
Tevens kan een kleine financiële vergoeding (van € 7500 tot € 15.000) worden aangevraagd voor creatieve oplossingen voor praktische (ziekenhuis)zorg. Bijvoorbeeld voor medische hulpmiddelen of om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Om te zorgen dat de creatieve oplossingen zo snel mogelijk ingezet worden, streeft ZonMw ernaar indieners binnen een werkweek een reactie te geven.

In totaal is € 6,5 miljoen beschikbaar voor dit eerste onderzoek vanuit VWS, ZonMw en NWO.

2. Binnenkort te starten onderzoeksprogramma COVID-19 ('second wave')

Op dit moment formuleren ZonMw en NWO in nauw overleg met VWS en het veld een additioneel onderzoeksprogramma. In dit nieuwe programma zal ruimte zijn voor verschillende typen onderzoek (actie onderzoek, toegepast en fundamenteel onderzoek) op onderwerpen vergelijkbaar met die in de snelle incidentele subsidieronde, maar waarbij tevens aandacht is voor de (bredere maatschappelijke) gevolgen van de crisis en de maatregelen daartegen op de langere termijn.

De subsidies worden binnenkort uitgezet. Het totale programma loopt tot uiterlijk eind 2024 voor monitoring en afronding van alle trajecten. In totaal is zo'n € 20 à 25 miljoen beschikbaar voor deze vorm van onderzoek, vanuit NWO, ZonMw, VWS en OCW.

​3. Fast-track data onderzoek NWO

Voor het vergaren van data die alleen nu, tijdens de crisis, kan worden verzameld, ontwikkelen de NWO-domeinen SGW, ENW en TTW een zogeheten 'fast-track data' uitvraag. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat real-time datavergaring vereist rond vraagstukken die de crisis naar boven brengt, data die kunnen helpen om de crisis te beheersen, of het lerend vermogen van de samenleving tijdens een pandemie kan vergroten.

Om te zorgen dat de data zo snel mogelijk kan worden verzameld, streeft NWO er zoveel mogelijk naar aanvragers binnen een werkweek een go/no go te geven. Onderzoekers zullen data en een eerste analyse daarvan zo spoedig mogelijk open toegankelijk maken. Medische en zorg gerelateerde onderwerpen zijn uitgesloten van deze uitvraag. 

In totaal stelt NWO voor deze call € 1,5 miljoen beschikbaar: elk NWO-domein draagt ieder € 500.000 bij.

Aanvragen

Binnenkort wordt op de websites van ZonMw en NWO meer bekend gemaakt over de onderzoeksmogelijkheden, de procedure en aanpak. Op www.nwo.nl/corona zijn alle maatregelen te vinden die NWO treft in verband met de coronacrisis.

Naast bovengenoemde financieringsmogelijkheden hebben de NWO-instituten aangeboden hun onderzoeksfaciliteiten in kind ter beschikking te stellen voor onderzoek ter bestrijding van COVID-19.

Lees verder:

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-investering-in-versnelde-onderzoeksprogrammas-naar-corona/ en https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/31/kamerbrief-covid-19---update-stand-van-zaken-31-maart (de kamerbrief van minister De Jonge).
Gepubliceerd op 03-04-2020