Belangrijkste Prinsjesdag updates 2023

Op deze pagina tref je het meest opvallende nieuws aan over subsidies uit de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota en Rijksbegroting. Gedurende Prinsjesdag wordt deze pagina continu bijgewerkt. We voorzien je vanaf 15:00 van alle relevante informatie met betrekking tot de updates. Zo garanderen we dat je niets over het hoofd ziet!

18:30

Woningen

Het ministerie van BZK, samen met de ministeries van SZW en OCW, onderzoekt de mogelijkheid om verschillende regelingen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid samen te voegen tot één SPUK Kansrijke Wijk. Deze wordt uitgekeerd aan 19 gemeenten met een stedelijk focusgebied. De Startbouwimpuls wordt verhoogd van € 250 miljoen naar € 300 miljoen om projecten die dreigen vast te lopen te ondersteunen. De Woningbouwimpuls wordt voortgezet tot 2024 met een gereserveerde begroting van € 300 miljoen. Het Volkshuisvestingsfonds heeft nog € 280 miljoen beschikbaar voor 2024. Om de verduurzaming van huurwoningen te stimuleren, worden in 2024 verschillende regelingen aangepast, waaronder de verlenging van de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) en de mogelijke bundeling van subsidies voor warmtenetten.

17:15

Schone vrachtwagens en bouwmachines

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft aangekondigd dat het voor 2024 extra geld beschikbaar stelt voor ondernemers die willen overstappen naar een schone vrachtwagen of bouwmachine. Er is € 27 miljoen gereserveerd voor elektrische vrachtwagens en € 6 miljoen voor schone bouwmachines.

Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de populariteit van de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET en de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) in het afgelopen jaar. Door de grote vraag dreigden veel goede plannen van Nederlandse ondernemers afgewezen te worden. Met deze extra financiële impuls hoopt het ministerie meer ondernemers te kunnen ondersteunen in hun transitie naar schonere transport- en bouwmethoden.

16:50

Landbouwsector

Er zullen aanzienlijke investeringen gedaan worden in 2024 in de verduurzaming van de landbouwsector. Voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is een bedrag van ongeveer € 49,0 miljoen beschikbaar. Deze middelen worden gebruikt voor een openstelling van de investeringsmodule van de Sbv en voor het opzetten van een Regieorgaan en Fieldlabs voor stalinnovaties.

Tevens komt er een laagdrempelige subsidieregeling voor geïntegreerde gewasbescherming, met een budget van € 4,0 miljoen.

Het grootste deel van het budget in 2024, € 43,6 miljoen, is bestemd voor het opzetten van een structureel Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Dit fonds is bedoeld om boeren te ondersteunen bij de omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Met het IDL kunnen boeren een gunstige financiering krijgen voor de investeringen die zij doen bij een omschakeling. Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere landbouwsector.

16:35

STAP-budget & SLIM

In 2024 zal de Subsidieregeling STAP-budget (STAP) worden stopgezet, maar niet voordat het een aanzienlijke impact heeft gehad. In 2023 werd de regeling gerichter vormgegeven, waardoor er een bedrag van € 147 miljoen vrijkwam. Hiervan wordt € 73,7 miljoen gebruikt om het budget voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM) te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027. Dankzij dit extra budget wordt er een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd aan de SLIM-subsidie. Deze voorziening biedt burgers de mogelijkheid om met behulp van scholing zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Dit is een belangrijke stap in het stimuleren van levenslang leren en loopbaanontwikkeling.

16:30

Zorg

In 2024 wordt er een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in verschillende zorgsubsidieregelingen. De Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt, die oorspronkelijk zou vervallen op 1 februari 2024, wordt verlengd met een beschikbaar bedrag van € 47,3 miljoen.

Daarnaast is er voor de Subsidieregeling TAZ MSZ, gericht op de kwaliteitsimpuls van het personeel in de ziekenhuiszorg, een bedrag van € 227,5 miljoen voorzien voor 2024. Deze regeling is bedoeld om algemene ziekenhuizen, UMC's en zelfstandige klinieken aan te moedigen om strategischer te investeren in de opleiding van personeel en om de samenwerking te bevorderen.

Bovendien wordt er binnen de programma's Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) aanzienlijke aandacht besteed aan de inzet van digitale en hybride zorg. Dit is gericht op het realiseren van arbeidsbesparing, het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en het ontlasten van mantelzorgers. In beide programma's zijn middelen beschikbaar gesteld om innovatie in zorg en ondersteuning verder te stimuleren, wat in 2024 zal resulteren in de nieuwe TAZ-innovatieregeling.

16:05

Energie (Innovatie)

Het kabinet zet zich in voor de verduurzaming van de industrie met een reeks investeringen en regelingen die in 2024 van start gaan. De Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie regeling (VEKI) wordt voortgezet en geïntensiveerd, met financiering uit het Klimaatfonds voor 2024 en daarna.

Daarnaast wordt de nieuwe Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) naar verwachting voor het eerst opengesteld in 2024. Deze regeling is specifiek gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet passen in de bestaande regelingen, vaak vanwege hun unieke karakter.

Extra middelen zijn ook beschikbaar gesteld voor de TSE haalbaarheidsstudies industrie vanuit het Klimaatfonds vanaf 2024.

In 2024 is ook een openstelling van de Demonstratieregeling Energie-en Klimaatinnovatie (DEI+) voorzien, met een totale toewijzing van € 100 miljoen uit het Klimaatfonds voor het demonstreren van vergassingsprojecten op schaal voor de productie van groen gas, biobrandstoffen en biogrondstoffenvergassing.

Tot slot is in 2024 een nieuwe openstelling van Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) voorzien. Deze reeks maatregelen onderstreept de toewijding van het kabinet om de industrie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen.

15:55

Herstructurering winkelgebieden

Het kabinet heeft aangekondigd dat het in de komende jaren € 100 miljoen zal investeren in de ontwikkeling van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale stadscentra. Dit zal worden gedaan via de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden, waarmee gemeenten een specifieke uitkering kunnen ontvangen voor de gebiedsgerichte en integrale herstructurering en transformatie van centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten.

De eerste ronde van deze regeling, met een beschikbaar budget van € 22 miljoen, werd in mei 2022 opengesteld. Er zullen in totaal vier rondes zijn, waarbij naar verwachting ongeveer 40 projecten ondersteuning zullen ontvangen. Dit is een belangrijke stap in de richting van het creëren van levendige en duurzame stadscentra voor de toekomst.

15:50

WBSO

Er is goed nieuws voor de innovatieregeling WBSO. Er wordt extra budget vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de parameters niet verlaagd worden. Dit betekent dat de huidige parameters als volgt blijven:

  • Het tarief voor de eerste schijf blijft op 32%.
  • Het tarief voor de eerste schijf voor starters blijft op 40%.
  • De grens voor de eerste schijf blijft op €350.000 S&O-grondslag.
  • Het tarief voor de tweede schijf blijft op 16%.

Dit is een positieve stap om innovatie te blijven stimuleren.

15:45

Klimaatfonds

In een poging om de klimaatdoelen voor 2030 te bereiken, heeft het kabinet dit voorjaar een uitgebreid klimaatpakket aangekondigd. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in de begroting en het belastingplan voor 2024. Het kabinet stelt voor om € 11,8 miljard uit het Klimaatfonds toe te wijzen in de begroting van 2024. Deze toewijzing uit het Klimaatfonds zal worden gebruikt voor investeringen in de noodzakelijke energie-infrastructuur voor het toekomstige energiesysteem, de opschaling van duurzame energie en waterstof, en de verduurzaming van de industrie.

15:40

ISDE & SDE++

Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt in de komende jaren verhoogd met maar liefst €1,38 miljard. Deze subsidie ondersteunt de verduurzaming van woningen en bedrijfspanden, met maatregelen zoals isolatie, (hybride) warmtepompen, zonneboilers, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorzieningen.

Bovendien zal het kabinet in 2024 en 2025 opnieuw subsidie beschikbaar stellen voor de SDE++ regeling, de belangrijkste regeling van de overheid om de productie van duurzame energie en de verlaging van de CO2-uitstoot te stimuleren. Het totale budget wordt bepaald bij de openstelling van de regeling.

15:35

EIA percentage

De Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers, een stimulans om te investeren in verduurzaming, wordt met 5 jaar verlengd tot en met 2028. Deze regeling maakt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen. Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage verlaagd naar 40%.

Gepubliceerd op 19-09-2023