Agrarische wateropgaven

Waterschappen kunnen tot en met 2025 subsidie aanvragen voor projecten waarmee wateropgaven uit de Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer (GAW's) aangepakt kunnen worden. Over de gehele looptijd kan er per waterschap drie keer een aanvraag worden ingediend.

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten die het waterschap maakt in het kader van de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden bij het uitvoeren van een projectpakket. Hiertoe behoren kosten zoals fysieke maatregelen, organisatie van samenwerking met agrariërs en het overdragen van kennis. De projecten moeten afgerond zijn voor eind 2027.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten van het voorbereiden en uitvoeren van het projectpakket. Daarnaast is er per waterschap een maximaal budget bepaald. In totaal is er € 21 miljoen beschikbaar.

Gepubliceerd op 20-07-2023