Download

Twence wil vanaf 2020 grootschalig CO2 afvangen, die bij het verbranden van huishoudelijk afval vrijkomt.

Bedoeling is het gas vloeibaar te maken en af te voeren naar glastuinders, te gebruiken in de bouw of als energiedrager toe te passen.

Het reduceren van onze CO2-uitstoot staat mondiaal hoog op de agenda, om de effecten van klimaatverandering te beperken. Het beleid van de Europese Unie en van Nederland is gericht op een CO2 reductie van 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.

In het regeerakkoord is als tussendoel 49% CO2 reductie vastgesteld voor 2030. Hiervoor is in 2030 een totale jaarlijkse reductie van 56 Mton CO2 nodig.

Innovatie Investeringen Subsidies

DE UITDAGING

Hergebruik van hoogwaardige grondstoffen

De afvalsector, waarvan Twence deel uitmaakt, heeft in het regeerakkoord een taakstelling gekregen voor 2 Mton CO2-reductie per jaar.

Twence is een regionale producent van duurzame energie en grondstoffen uit onder andere huishoudelijk restafval. De focus van Twence verschuift steeds meer naar hergebruik van hoogwaardige grondstoffen.

De sector is in gesprek met de tuinbouwsector die heeft aangegeven op termijn jaarlijks 2 Mton CO2 nodig te hebben voor CO2-bemesting in kassen.

Eu Wise Energie Efficiënte Gebouwen

DE OPLOSSING

Grootschalige CO2-benutting

Twence wil een leidende rol innemen in de ontwikkeling van grootschalige CO2-benutting, dat past binnen haar kernstrategie.

Hiervoor heeft Twence al concrete ervaring opgedaan met een CCU pilot, 3 kton/jaar afvang en gebruik van CO2 ten behoeve van de productie van natriumbicarbonaat. 

Business Meeting 5395567 1280

Onze bijdrage

De rol van Vindsubsidies

In coproductie met de opdrachtgever heeft Vindsubsidies in korte tijd twee aanvragen opgesteld die beide tijdig zijn ingediend en de tresh-hold hebben gehaald.

Voor Twence en haar partners resulteert dit in circa €1 miljoen subsidie.

Ook bezig met projecten op het gebied van CO2-reductie??

Vindsubsidies kan helpen met het inzichtelijk maken van actuele subsidiekansen en ondersteunen bij het schrijven en indienen van subsidieaanvragen.

Houd spam tegen