Kennis over beroepsonderwijs en subsidies

Check Badge Alternate 25+ jaar ervaring
Multiple 11 2 190+ specialisten
Seo Search Graph Expert
anoek

Onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs, maar ook het beroepsonderwijs bereiden leerlingen/studenten voor op de toekomst. Daarbij moeten het onderwijs en de onderwijsinstellingen aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf. Onderwijsinstellingen doen dit veelal niet alleen. Samen met partners werken zij aan een duurzame toekomst. Met of zonder behulp van subsidies ondersteunt Vindsubsidies bij diverse vraagstukken omtrent toekomstbestendig  beroepsonderwijs.

In de periode september 2023 tot en met december 2023 sluiten wij op deze pagina aan bij de thema’s van het vakblad Profiel. Elke maand publiceren wij nieuwe content.

September: Duurzaam beroepsonderwijs voor een duurzame wereld.
Oktober: Toekomstbestendig beroepsonderwijs.
November: Wendbaar beroepsonderwijs, flexibele docenten.
December: Visies op beroepsonderwijs.

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan ook aan voor onze nieuwsbrief.

Vindsubsidies en team onderwijs

Vindsubsidies ondersteunt innovatieve onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden bij hun planvorming en waar mogelijk passende subsidies. Zo helpen wij grenzen te verleggen.

Team Onderwijs helpt onderwijs- en kennisinstellingen om hun ambities waar te maken. De toegevoegde waarde van Vindsubsidies is dat wij vaak strategisch meedenken met projectideeën die het primaire proces van de onderwijsinstelling vaak in combinatie met het werkveld versterken en hierbij inzichtelijk maken welke kansrijke subsidiemogelijkheden een bijdrage zouden kunnen leveren aan het realiseren van hun ambities.

Als fullservicebureau gaan we een duurzame relatie aan met onze opdrachtgevers. Benieuwd naar ons team? Zij stellen zichzelf hieronder graag aan je voor!

Anko Spoelstra

Anko Spoelstra

Anko heeft als senior consultant al ruim 25 jaar ervaring op het gebied van beleidsadvies rond aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, concept- en projectontwikkeling, innovatieadvies, subsidieadvies en (interim)projectmanagement bij met name onderwijsinstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Demi Schrijver

Demi Schrijver

Demi richt zich veelal op onderwijsinstellingen, publiek-private samenwerkingen en (arbeidsmarkt)regio’s, ook heeft zij ervaringen opgedaan bij de provincie. Voor deze opdrachtgevers is zij projectleider, subsidiecoördinator en of betrokken bij het opstellen van subsidieaanvragen en het verantwoorden ervan (o.a. RIF-subsidie, MKB-idee, Erasmus+, SLIM, LLO-katalysator en provinciale regelingen).  

Sabine ter Haar

Sabine ter Haar

Met ruim 20 jaar ervaring binnen het spectrum van beleidsadvisering, programma- en projectmanagement en (Europese) subsidiebegeleiding voor provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, samenwerkingsverbanden en bedrijven leidt Sabine het team van deskundige consultants die zich bezighouden met beleidsadvies, subsidieadvies en project- en programmamanagement voor publieke organisaties.

Julien Vermeer

Julien Vermeer

Julien houdt zich als consultant bezig met opdrachten op het gebied van onderwijs en het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt. Hij voert screenings uit voor onderwijsinstellingen en schrijft subsidieaanvragen voor samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Ruben van Hoogstraten B

Ruben van Hoogstraten

Ruben werkt voor diverse opdrachtgevers in het publieke domein (onderwijsinstellingen, provincies en gemeenten). Hierbij heeft hij ervaring opgedaan met het aanvragen van verschillende subsidies (Regionaal Investeringsfonds MBO, Erasmus+, SLIM) alsmede met het uitvoeren van screeningsopdrachten ten behoeve van het identificeren van subsidiemogelijkheden.

Vrouw voor schoolbord

Duurzaam beroepsonderwijs voor een duurzame wereld

Team onderwijs heeft vergrote aandacht voor duurzaamheid: een container- of multi-interpretabel begrip die binnen de onderwijswereld uiteenlopende uitdagingen met zich meebrengt waarbij wij opdrachtgevers ondersteunen.  

In de eerste plaats kan duurzaamheid binnen het onderwijs zeer letterlijk worden opgevat. Het gaat dan om het verduurzamen van de bedrijfsvoering, waarbij het besparen van energie en het terugdringen van schadelijke uitstoot de speerpunten zijn. We helpen instellingen op dit vlak door bijvoorbeeld subsidie voor de verduurzaming van hun vastgoed aan te vragen, waardoor ze concrete stappen kunnen zetten om milieuvriendelijker te worden.

Naast het aspect van milieubewust handelen, heeft duurzaamheid ook invloed op het bestaansrecht van de onderwijsinstellingen. Veel instellingen worstelen momenteel met de vraag hoe zij hun onderwijsmodel duurzaam ofwel toekomstbestendig kunnen maken. Met de vergrijzing in Nederland wordt het aantal jongvolwassenen en daarmee de reguliere instroom vanuit het voortgezet onderwijs, kleiner. Hierdoor moeten onderwijsinstellingen zicht richten op het aanspreken van nieuwe doelgroepen.  

Op dit vlak liggen er voor steeds meer kansen in het contractonderwijs, om een leven lang ontwikkelen (LLO) te stimuleren. Door middel van onderwijs in de leerweg speelt het mbo hier al voor een gedeelte op in. Vooral in de sectoren die voor grote transitieopgaven staan, zoals techniek en zorg.

Waar binnen de techniek allerlei nieuwe technologieën hun intrede doen als oplossing voor de energietransitie, krijgt de zorg steeds meer te maken met digitalisering. Beide sectoren hebben behoefte aan voldoende geschikt personeel en het duurzaam inzetbaar van professionals in deze sectoren vraagt om flexibilisering van het beroepsonderwijs, waarbij voldoende mogelijkheden tot om- en bijscholing voorhanden zijn. Voor een duurzame arbeidsmarkt is een belangrijke rol voor het onderwijs weggelegd.

Deze inhoudelijke ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs zetten instellingen tegenover grote uitdagingen. Gelukkig zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voorhanden die kunnen helpen bij het te lijf gaan van deze uitdagingen. Voor verschillende instellingen brengen wij deze regelingen in kaart en zorgen wij dat de subsidiekansen optimaal worden benut, waardoor het onderwijs, maar ook de arbeidsmarkt een duurzame toekomst tegemoet kan gaan.

230810 Advertorial Profiel Oktober

Toekomstbestendig beroepsonderwijs

In een wereld die voortdurend verandert, is het van cruciaal belang dat het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voorbereid is op zowel de uitdagingen van vandaag als die van de toekomst. Met behulp van werkagenda’s en kwaliteitsafspraken wordt op landelijk niveau beoogt hieraan te werken.

Samen werken aan Talent: Mbo Werkagenda 2023-2027

Met de "Samen werken aan Talent: Mbo Werkagenda 2023-2027" wordt beoogd om binnen het middelbaar beroepsonderwijs een betekenisvolle verschuiving teweeg te brengen, waarbij de focus ligt op het toekomstbestendig maken ervan. Het voornaamste doel is om onderwijs te creëren dat gereed is voor de toekomst, aangedreven door onderzoek, innovatie en digitalisering. De gezamenlijke ambitie is om van het mbo een centrum van innovatie en beroepsonderwijs te maken. Dit houdt niet alleen de ontwikkeling van een boeiende leeromgeving in, maar ook het aanpakken van werkdruk en het verbeteren van loopbaanperspectieven voor docenten. Daarnaast wordt beoogd om het verloop onder startende docenten te verminderen.

Er zijn in de werkagenda een aantal acties geformuleerd om het mbo toekomstbestendig te maken:

Aantrekkelijk werken in het mbo: Er wordt gewerkt aan het behouden van aantrekkelijkheid en het verminderen van werkdruk voor onderwijspersoneel. Er zijn ambitieuze plannen en doelen opgesteld, zoals inschaling, professionalisering en werkdrukvermindering.

Carrièreperspectief: Mbo-instellingen leggen nadruk op het carrièreperspectief voor alle medewerkers om hun ontwikkeling te stimuleren en het behoud binnen de sector te vergroten.

Zij-instromers en startende docenten: Er wordt ingezet op het aantrekken van zij-instromers uit het bedrijfsleven als docenten, waarbij zij de kans krijgen zich te ontwikkelen. Ook wordt extra begeleiding voor startend onderwijspersoneel aangeboden om uitval te verminderen.

Digitale vaardigheden en innovatie: Er wordt geïnvesteerd in het vergroten van digitale vaardigheden en veilig handelen van onderwijspersoneel. Ook is er aandacht voor onderzoek, innovatie en digitalisering met de oprichting van practoraten en ondersteuning van docent-onderzoekers.

Onderzoek en innovatie: Het mbo wordt een volwaardige partner in onderzoeks- en kennisnetwerken met focus op praktijkgericht onderzoek. Er wordt geïnvesteerd in excellentietrajecten, cybersecurity en privacybescherming. De modernisering van de digitale leermiddelenketen wordt bevorderd voor verbeterde onderwijsinnovatie met behulp van ICT.

De Werkagenda streeft ernaar het mbo te transformeren tot een toekomstbestendige sector, waarin aantrekkelijkheid, professionele ontwikkeling en innovatie centraal staan.

Kwaliteitsafspraken hbo
Hoger onderwijsinstellingen hebben kwaliteitsafspraken (2019-2024) gemaakt tussen studenten en docenten met als doel de kwaliteit van het hoger onderwijs te versterken. Deze afspraken richten zich op de volgende focusgebieden:

Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit): Dit omvat bijvoorbeeld het aanstellen van extra docenten om het onderwijs meer persoonlijk en interactief te maken.

Differentiatie van onderwijs naar de behoeften van studenten (onderwijsdifferentiatie): Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van aanvullende programma's om de talenten van individuele studenten beter te stimuleren.

Voortdurende professionele groei van docenten (docentkwaliteit): Dit omvat onder andere het aanbieden van aanvullende trainingen en cursussen voor docenten om hun expertise verder te ontwikkelen.

Optimale en geschikte onderwijsfaciliteiten: Dit kan onder andere de investering omvatten in extra studieplaatsen in de bibliotheek, het upgraden van technologische infrastructuur, en het creëren van moderne leeromgevingen.

Verbeterde begeleiding en ondersteuning van studenten: Hierbij kunnen extra studentpsychologen of studiebegeleiders ingezet worden om het welzijn van studenten te bevorderen en hen te helpen bij studie gerelateerde uitdagingen.

Bevordering van studiesucces, inclusief doorstroom en gelijke kansen: Dit impliceert mogelijkheden zoals het intensiveren van de begeleiding tijdens de eerste 100 dagen van nieuwe studenten, om zo hun overgang naar het hoger onderwijs soepeler te laten verlopen.

Financieringsmogelijkheden
Er zijn verschillende financieringsregelingen die bijdragen aan de doelen van de werkagenda mbo en kwaliteitsafspraken hbo . Hieronder een selectie:

  • Regionaal Investeringsfonds MBO: Het ministerie van OCW verkent op dit moment hoe deze regeling, die tot doel heeft de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren, beter kan worden afgestemd op de belangrijke maatschappelijke doelen van Nederland zoals de klimaat- en energietransitie, woningbouw, onderwijs, veiligheid, zorg, kinderopvang en digitalisering (waar maatschappelijk relevant).
  • LLO-Katalysator bouwsteen 2: Dit is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO) en professionalisering, zowel landelijk als in de regio’s. Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt.
  • Comeniusprogramma: Dit programma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière.

Deze financieringsregelingen worden ingezet om de verschillende doelen van de Werkagenda mbo en kwaliteitsafspraken hbo te ondersteunen. Wij staan klaar om te assisteren bij het benutten van beschikbare financieringsmogelijkheden en het verwezenlijken van de doelen. Dit doen wij door het verstrekken van deskundige begeleiding gedurende alle fasen van het subsidieproces.

November

Wendbaar beroepsonderwijs: De kracht van flexibel docentschap

Het beroepsonderwijs staat voor enorme uitdagingen door verschillende maatschappelijke veranderingen. Flexibel docentschap is hierbij de sleutel voor wendbaar onderwijs. Wij leggen graag uit wat dit inhoudt en welke financieringsmogelijkheden dit kunnen stimuleren.

Zowel het mbo als het hbo staan voor een aantal uitdagende vraagstukken door snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden zijn verschuivingen op het gebied van klimaat en energietransitie, alsook de opmars van geavanceerde technologieën die de werkwijze in sectoren binnen bijvoorbeeld veiligheidsdiensten, de gezondheidszorg en techniek transformeren. Bovendien neemt de vergrijzing toe. Door vergrijzing neemt het aantal reguliere studenten af en zijn onderwijsinstellingen genoodzaakt om nieuwe doelgroepen aan te spreken, denk hierbij aan om- en bijscholers.

Deze ontwikkelingen vereisen flexibel onderwijs, waarbinnen een belangrijke rol is weggelegd voor docenten. Flexibel docentschap is een van de sleutels om de uitdagingen waarmee het beroepsonderwijs wordt geconfronteerd, te lijf te gaan.

Wat is flexibel docentschap?
Docenten zijn de spil als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Flexibel docentschap verwijst naar het vermogen van docenten om zich voortdurend aan te passen aan de snel veranderende eisen binnen zowel het onderwijs als daarbuiten. Dit houdt in dat docenten zich doorlopend professionaliseren op verschillende aspecten.

Allereerst is er de verbetering van vakinhoudelijke bekwaamheid, wat betekent dat docenten zich (door middel van cursus/training/opleiding) moeten blijven verdiepen in hun vakgebied. Dit zorgt ervoor dat de docent kennis en kunde op een begrijpelijke manier kan overdragen aan studenten. In het kader van beroepsonderwijs houdt dit in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is op de beroepspraktijk en de verbinding van theorie aan de praktijk.

Daarnaast is vakdidactische bekwaamheid van belang om effectieve pedagogische en didactische benaderingen, zoals een activerende of digitale didactiek toe te passen. Door het oefenen, toepassen en evalueren van verschillende methodieken/technieken wordt er rekening gehouden met de diversiteit van instroom, leerstijlen en leerbehoeften.

Een laatste aspect is de aansluiting met de praktijk. Een manier om de flexibiliteit in het docentschap te bevorderen, is door professionals uit het werkveld te betrekken bij het onderwijsproces. Dit vindt bijvoorbeeld plaats door middel van job twinning. Docenten van onderwijsinstellingen worden aan experts uit het werkveld gekoppeld om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. Deze vorm van professionalisering biedt tevens studenten een realistische kijk op de arbeidsmarkt en stelt docenten in staat hun onderwijs aan te passen aan de actuele behoeften van het werkveld. Naast job twinning kunnen docenten ook deelnemen aan stages of werkplekken in bedrijven, waardoor ze hun eigen vaardigheden en kennis kunnen bijwerken en verfijnen. Deze samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven draagt bij aan de wendbaarheid van beroepsonderwijs.

Subsidieregelingen
Om flexibel docentschap mogelijk te maken, zijn er binnen onderwijsinstellingen professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er aanvullende financieringsregelingen beschikbaar. In afsluiting van dit artikel, een kleine selectie:

  • LLO-Katalysator bouwsteen 3: Dit is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO) en professionalisering, zowel landelijk als in de regio’s. Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt.
  • Comeniusprogramma: Dit programma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het beroepsonderwijs in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière. Dit jaar zijn er ook mogelijkheden binnen dit programma voor het mbo.
  • Npuls: Met dit programma wordt onder andere ingezet voor zowel de modernisering van de digitale leermiddelenketen als het creëren van een infrastructuur voor Centres for Teaching and Learning en regionale transformatiehubs. Hierdoor krijgt het onderwijs en daarmee docenten en docententeams de mogelijkheid om innovaties met behulp van digitale middelen door te voeren en tegelijkertijd kennisuitwisseling en vernieuwing in het onderwijs te bevorderen.
  • Regionaal Investeringsfonds MBO: Deze regeling heeft tot doel de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. De focus binnen de nieuwe rondes van deze regeling ligt op de belangrijke maatschappelijke doelen van Nederland zoals de klimaat- en energietransitie, woningbouw, onderwijs, veiligheid, zorg, kinderopvang en digitalisering (waar maatschappelijk relevant).
231115 Advertorial Profiel December

Visie op beroepsonderwijs

Als gevolg van onder andere transitieopgaven, de noodzaak tot een Leven Lang Ontwikkelen, krimp van de beroepsbevolking en verminderde instroom in het regulier onderwijs, staat het beroepsonderwijs onder druk.

Omdat het beroepsonderwijs onder druk staat, worden vele toekomstverkenningen uitgevoerd. Zo is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe strategische visie op het mbo. Dit doen zij met behulp van bijvoorbeeld het denkkader MBO 2030, kwaliteitsagenda MBO 2024 – 2027, Stagepact MBO 2023-2027. Ook heeft het ministerie een eindrapport getiteld ‘Vandaag is het 2040 – Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap’ in september 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer’. Nog recenter is er een verkenning opgeleverd naar de stappen die nodig zijn om het formele onderwijs beter te ontsluiten voor LLO.

Ook onze opdrachtgevers hebben hun visie op beroepsonderwijs. Aan deze visie wordt ook gewerkt door middel van diverse strategische projecten. Onderstaand lichten wij twee projecten van twee verschillende opdrachtgevers toe die middels RIF-subsidie de komende vier jaar worden uitgevoerd. Deze twee projecten hebben wij vanaf het eerste projectidee tot en met de indiening begeleid. Bovendien blijven we in de toekomst beschikbaar om hen te ondersteunen bij diverse vragen en verantwoordingsmomenten.

Naar een skillsbased benadering van het onderwijs en de arbeidsmarkt binnen de gastvrijheids- en veiligheidssector 
Achtergrond van het project
In de meerjarenstrategie van economic board van de regio Arnhem en Nijmegen staat dat het niet alleen belangrijk is om te investeren in het beschikbaar hebben van voldoende vakkrachten voor de techniek en de zorg, maar ook dat het een aantrekkelijke regio moet blijven om te wonen en te recreëren. In de visie van ROC Nijmegen is het dus belangrijk om niet alleen voldoende vakkrachten voor de techniek en zorg, maar ook voor de hospitality (gastvrijheids- en veiligheidssector) sector. Samen met het bedrijfsleven gaat ROC Nijmegen haar onderwijs voor deze sector toekomst bestendig inrichten op de behoeften van het bedrijfsleven.

Doelstelling en aanpak
De centrale doelstelling van dit project luidt: “Het blijvend verbeteren van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt voor studenten in opleidingen gerelateerd aan de gastvrijheids- en veiligheidssector door middel van het kennisnetwerk Onderzoek en Professionalisering en skillsbased onderwijs”.
Om deze doelstelling te realiseren werken het ROC Nijmegen, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en tientallen bedrijven uit de gastvrijheids- en veiligheidssector in co-creatie aan een tweetal inhoudelijke werkpakketten: 1) de ontwikkeling en implementatie van het Kennisnetwerk Onderzoek en Professionalisering en 2) de ontwikkeling en implementatie van skillsbased onderwijs in een viertal opleidingen.  

Techadoptie: Inhale the Future
Achtergrond van het project
De zorg- en welzijnssector staat voor de uitdaging van vernieuwingen, die gezamenlijk moeten worden aangepakt door instellingen. Het doel is om kwalitatieve verbeteringen te realiseren voor zorg- en welzijnsprofessionals, zowel op korte termijn als in de toekomst. Een nauwere en innovatieve samenwerking tussen onderwijs met de gelijkwaardige kartrekkers Rijn IJssel en ROC Nijmegen en het werkveld is cruciaal voor deze vernieuwingen. Sinds 2017 heeft de publieke private samenwerking (PPS) genaamd 'Tech@doptie' met succes zorg-, welzijns- en techniekmedewerkers voorbereid op werken in een steeds veranderende zorgomgeving met toenemende technologie.

De PPS 'Tech@doptie' heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen behaald en wordt nationaal erkend als best practice, zowel regionaal in Gelderland als landelijk. Dit komt voornamelijk door de betrokkenheid van verschillende werkgeversverenigingen in de zorg- en welzijnssector. De afgelopen vijf jaar hebben waardevolle ervaringen en inzichten opgeleverd over de samenwerking tussen onderwijs en werkveld. Zowel het werkveld als het onderwijs beschouwen de PPS als een logische schakel om nieuwe ontwikkelingen in zorgbeleid gezamenlijk praktisch toe te passen via gezamenlijke pilots en experimenten. De PPS erkent zijn maatschappelijke opdracht en heeft als urgentie om actief deel te nemen aan het werkveld van zorg en welzijn om duurzame acceptatie en adaptatie van technologie bij medewerkers nu en in de toekomst te bevorderen. Bijna 40 partijen uit het werkveld zijn betrokken bij deze volgende fase.

Doelstelling en aanpak
De opschaling van de samenwerking gebeurt via het project Inhale the Future. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van innovatieve vaardigheden met betrekking tot technologie-adoptie voor huidige en toekomstige studenten, medewerkers in de zorg- en welzijnssector en docenten. Het project omvat drie inhoudelijke programmalijnen:

  • Programmalijn 1 Onderzoek en positionering practoraat 2.0. Deze programmalijn heeft als doelstelling dat het practoraat zich heeft doorontwikkeld naar een volwassen expertiseplatform waar (praktijkgericht) onderzoek wordt uitgevoerd.
  • Programmalijn 2 Productenlijn 2.0. Hierbij gaat het om het beschikbaar stellen van de nieuw ontwikkelde en geheel vernieuwde producten in het onderwijscurriculum voor BOL- en BBL-studenten in het regulier bekostigd onderwijs, welke ook kunnen worden toegepast als LLO-activiteiten van zorg- en welzijnsinstellingen.
  • Programmalijn 3 X-Lab: Xperience + Xperiment. Het realiseren van een nieuwe eigentijdse leeromgeving voor het onderwijs en het werkveld: het X-lab, waarin ervaringsgericht leren en experimenteren centraal staan. Via het X-lab wordt samengewerkt aan de identificering, overdracht en ontwikkeling van de 22e -eeuwse vaardigheden.

Nieuwsgierig geworden?

Wij ondersteunen je graag bij planvormings- en subsidievraagstukken. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400. 

Succesverhaal

De afgelopen periode hebben wij in samenwerking met Folkert Potze, directeur Techniek bij het ROC Nijmegen, diverse subsidies succesvol aangevraagd. “Samen met Vindsubsidies hebben wij meer dan 30 succesvolle aanvragen opgesteld. Dit was ons in ons eentje nooit gelukt”, aldus Potze. Bekijk de video hieronder.

Diensten Team Onderwijs Vindsubsidies:

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.

MG 5578
Ondernemers
Overheid
Onderwijs
Onderzoek

Screening

Altijd alle subsidies en fiscale regelingen op een rij, zodat je geen externe financiering misloopt.

MG 5643
Overheid
Onderwijs

Kwartiermaker

Een kwartiermaker werkt in opdracht van een organisatie in (meestal) de publieke sector.