Provincie Overijssel Logo

Doel Europees Interreg-project: stimuleren fietsgebruik

De Provincie Overijssel is lead beneficiary in een Europees consortium met 11 andere partijen waarin wordt gewerkt aan implementaties op het gebied van fietsen en zogeheten ‘intelligent transport systems’ (ITS). Door middel van data kan inzicht worden verkregen in de behoeften van fietsers, om zo het fietsgebruik te stimuleren. Het doel van BITS is om fietsgebruik te doen toenemen, door innovatieve pilots uit te voeren in 5 landen, en dit te combineren met het verzamelen, analyseren en delen van data over fietsgebruik en fietsbehoeften.

In het consortium nemen zowel landen deel waar de fiets al helemaal ingeburgerd is - Nederland, België en Denemarken - als landen waar men hard werkt aan een vergelijkbare plek voor de fiets, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Overheden werken hierin samen met kennisinstellingen, een NGO en 3 MKB-bedrijven. Door samen fietsgebruik te stimuleren kunnen we een positieve bijdrage leveren aan CO2 reductie en aan algemeen welbevinden en gezondheid. BITS loopt vanaf januari 2019 tot en met december 2022.

Fietser Overijssel

De rol van Vindsubsidies

Externe subsidiecoördinator binnen LIFE-project Overijssel

Consultant Nanny Bressers is voor enkele dagen per week ingehuurd door de provincie Overijssel als externe subsidiecoördinator Europese subsidies voor de Ontwikkelopgave Natura2000.

Hieronder vallen zowel in te dienen aanvragen als het subsidiemanagement van reeds lopende Europese projecten. Denk hierbij aan POP3(+)-projecten en LIFE trajecten.

Biodiversiteit verbeteren

Een lopend LIFE-project is AddMire LIFE. In AddMire LIFE wordt de hoogveenkern in het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen hersteld, door het aanleggen en herstellen van kades, om zo compartimenten te creëren om daarin het water vast te houden. Een stabiele hoge waterstand is belangrijk voor hoogveen om te kunnen aangroeien. Dit project is een samenwerking van de Provincie Overijssel (penvoerder) en Staatsbosbeheer.

Daarnaast werken we aan een (her)indiening van een grensoverschrijdend LIFE-project: LIFE CrossBorderBog. Dit project vindt plaats in het Nederlandse Aamsveen en het Duitse Hündfelder Moor, en is tevens een hoogveenherstelproject. De aanvraag wordt naar verwachting in oktober 2022 ingediend, waarna we begin 2023 de positieve uitslag hopen te ontvangen.

Betrokken expertise

Internationalisering Subsidies Expertise
Ondernemers
Overheid

Europese subsidies

Gebruik maken van Europese subsidies voor innovatieve projecten met impact

Ook grenzen verleggen binnen Interreg?

Wij ondersteunen innovatieve organisaties bij het inzetten van (Europese) subsidies voor projecten.

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen