,,Vindsubsidies brengt aanvullende specialistische kennis en expertise in binnen onze provinciale organisatie’’

Provinciehuis Overijssel 1

Het Team Publieke Sector van Vindsubsidies werkt samen met tientallen decentrale overheden. De consultants ondersteunen gemeenten en provincies op tal van subsidiegebieden. Marco de Graaf, adjunct-directeur Economie en Cultuur, en Sander Karnebeek, Teamleider Economie van de Provincie Overijssel vertellen over de samenwerking met Vindsubsidies. Marco de Graaf: ,,Het uitbesteden van omvangrijke ingewikkelde Europese trajecten draagt bij aan efficiëntie, een goed resultaat en continuïteit.’’

De overheidsconsultants van Vindsubsidies zijn breed inzetbaar. Ze geven trainingen, matchen projectplannen met actuele landelijke of Europese subsidieprogramma’s, schrijven aanvragen, managen projecten en werken gedetacheerd als subsidiecoördinator bij verschillende gemeenten. Ook worden ze ingezet als programmaleider of projectmanager, bijvoorbeeld bij de Provincie Overijssel.

Beheer POP3 programma en initiëring, projectmanagement en projectwerkzaamheden Interreg

Voor de afdeling van Marco de Graaf, die ook verantwoordelijk is voor het Expertisecentrum Europa, voert Vindsubsidies verschillende programma’s en projecten uit. Een omvangrijke opdracht is het beheer van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 door Vindsubsidies-consultants. De opdracht omvat het budgetbeheer, het opstellen en beheren van provinciale POP3-regelingen, de administratie en het onderhouden van de contacten met sleutelpersonen onder andere binnen en buiten de provincie, bij gemeenten en RVO. Naast het POP3-programma is Vindsubsidies betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van Interreg NSR en Interreg Europe projecten. Zo voeren consultants het projectmanagement uit van de Interreg NSR projecten INDU-ZERO en BITS. Als leadpartner van deze projecten is de provincie eindverantwoordelijke voor een goed verloop van het project en het behalen van de beschreven doelstellingen. De consultants zorgen ervoor dat de administratie wordt ingericht conform de subsidievoorwaarden en adviseren en ondersteunen de provinciale projectmanagers bij de uitvoering. Vanuit een proactieve rol informeert Vindsubsidies de verschillende internationale projectconsortia over de (financiële) voortgang van het project en daarnaast wordt toegezien op een correcte en tijdige indiening van de rapportages. Hiernaast wordt ook regelmatig geïnventariseerd of er interessante projectideeën zijn binnen de provincie Overijssel waarvoor het Interreg programma passende subsidiekansen biedt. Indien dit het geval blijkt, wordt samen met de inhoudelijk deskundigen de potentiële kans nader uitgewerkt tot een eerste concept aanvraag.

Kennis en expertise van Europese programma’s en regelgeving

Marco de Graaf is zeer te spreken over de wijze waarop Vindsubsidies bijdraagt aan de Europese programma’s en projecten. ,,De consultants van Vindsubsidies zijn zeer kundig. Ze brengen kennis en expertise mee van de Europese programma’s en regelgeving die wij niet hebben. Internationale regelingen zijn aan complexe wet- en regelgeving gebonden. Consultants brengen actuele kennis in en bieden aanvullende, flexibele capaciteit voor het Expertisecentrum Europa om efficiënt en optimaal te werken. Het is voor ons daarom aantrekkelijk om trajecten op projectbasis uit te besteden, zoals we dat nu naar volle tevredenheid doen aan Vindsubsidies. Naast efficiëntie en een beter resultaat, draagt het uitbesteden van omvangrijke Europese trajecten bij aan de continuïteit. Het gaat niet om trajecten waarin een collega, wanneer een projectbetrokkene uitvalt, zomaar kan instappen. Door deze taken uit te besteden aan een extern bureau met kennis van zaken weten we dat er altijd iemand zal zijn die het werk oppakt. ’’ 

De kleur aannemen van de Provincie

Wat Marco de Graaf belangrijk vindt is dat de Vindsubsidies-consultants indien gewenst ‘de kleur aannemen’ van de provincie. ,,Dat is voor mij als inlener van belang. Wanneer externe adviseurs namens de provincie optreden of deelnemen aan een samenwerkingsverband, moeten zij ook vanuit de provincie spreken en handelen. Dat doen de consultants van Vindsubsidies die bij ons zijn gedetacheerd perfect. Andere partijen hebben nooit het gevoel met een externe partner praten en ook voor ons voelen deze consultants als collega’s. Dat is zuiver, en zo hoort het ook. Ze hebben zich ingewerkt in onze werkwijze en cultuur en draaien dus moeiteloos mee in onze teams. Bovendien zijn ze flexibel, ook een waardevolle eigenschap voor een externe consultant.’’

Samenwerking voor het managen en uitvoeren van beleid

Sander Karnebeek werkt nauw samen met Vindsubsidies bij het managen en uitvoeren van het arbeidsmarktprogramma van de Provincie Overijssel. Het arbeidsmarktprogramma richt zich op een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. Onder andere met de subsidieregelingen Arbeidsmarkt Overijssel 2020 en Wetenschap en Techniek voor het primair onderwijs wordt hier invulling aan gegeven. Vindsubsidies heeft de afgelopen jaren het programmaleiderschap van de Human Capital Agenda ingevuld en onlangs is deze opdracht via een aanbestedingsprocedure opnieuw verstrekt. ,,De senior-consultant van Vindsubsidies die bij ons programmaleider Human Capital Agenda is, heeft zich uitstekend ingewerkt in haar rol. Ze beheert alle facetten van het programma en is op de hoogte van alle regelingen en het reilen en zeilen binnen onze organisatie’’, stelt Sander Karnebeek. Volgens hem is vooral de aanvulling in capaciteit een heel waardevolle. ,,Binnen mijn afdeling zitten we met te weinig mankracht om al deze werkzaamheden op een goede manier uit te kunnen voeren. Omdat het altijd moeilijk te voorspellen is hoe lang bepaalde programma’s blijven lopen, is het voor ons als organisatie niet aantrekkelijk een collega in dienst te nemen daarvoor. De functie voor de lopende periode van een programma uitbesteden aan een kundige derde partij is veel aantrekkelijker. Dus daar kiezen wij voor en die samenwerking met Vindsubsidies verloopt heel goed.’’

 

Gepubliceerd op 08-09-2020