Verlenging Tozo met strengere voorwaarden

entrepreneur-2326419_1280.jpg

Verlenging Tozo met strengere voorwaarden

Er is een wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) gepubliceerd. Met deze al aangekondigde​ wijziging wordt de periode verlengd waarover bijstand op grond van de regeling kan worden aangevraagd en verleend. Wel zijn voor de verlengde periode andere, strengere voorwaarden gesteld aan het recht op bijstand. Zo wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de bijstand voor levensonderhoud het inkomen van de echtgenoot niet langer buiten beschouwing gelaten.

Verlenging

De aanvraagtermijn is met drie maanden verlengd, waarmee bijstand op grond van de Tozo kan worden aangevraagd tot en met 31 augustus 2020.
Ongewijzigd is dat de periode waarover bijstand kan worden toegekend, beperkt is tot de periode tot en met augustus 2020. Deze periode wordt met onderhavige regeling dus niet verlengd. Hieruit volgt bijvoorbeeld dat zelfstandigen aan wie reeds bijstand voor levensonderhoud over de kalendermaand juni 2020 is toegekend, uitsluitend nog bijstand voor levensonderhoud kunnen ontvangen over de kalendermaanden juli en augustus 2020.

De totale duur van de bijstand voor levensonderhoud is in alle gevallen beperkt tot een periode van ten hoogste zes aaneengesloten kalendermaanden (namelijk de periode van maart 2020 tot en met augustus 2020). De verlenging ziet zowel op de zelfstandige die reeds in de periode maart, april en mei 2020 algemene bijstand heeft ontvangen als op de zelfstandige die niet eerder bijstand op grond van de Tozo heeft aangevraagd. Ten aanzien van de laatstgenoemde groep van nieuwe aanvragers vanaf 1 juni 2020 wordt is bijstandsperiode beperkt tot de maanden juni, juli en augustus 2020. 

Indien aan een zelfstandige al eerder bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal is toegekend voor het maximale bedrag van € 10.157, dan kan niet opnieuw bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Indien aan een zelfstandige al eerder bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal is toegekend en het maximale bedrag van € 10.157 is nog niet bereikt, dan kan aanvullend bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot het maximale bedrag van € 10.157 is bereikt. Ook voor vanaf 1 juni 2020 aangevraagd en verstrekt bedrijfskapitaal geldt dat de betalingsverplichting van de rente en aflossing ingaat per 1 januari 2021.

De bijstand kan met terugwerkende kracht worden verleend tot 1 juni 2020. Dit betekent dat tot en met 31 augustus 2020 nog bijstand kan worden aangevraagd over de kalendermaanden juni, juli en augustus 2020. Met ingang van 1 juni 2020 is het niet langer mogelijk om nog bijstand aan te vragen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het recht op bijstand voor levensonderhoud

Bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de algemene bijstand werd uitsluitend het inkomen van de zelfstandige in beschouwing genomen. In het geval van gehuwden werd dus het inkomen van de echtgenoot van de zelfstandige niet in aanmerking genomen. De verlenging van de regeling past de voorwaarden van de Tozo zodanig aan, dat in het vervolg dit inkomen wel wordt meegenomen. 

Ook als beide echtgenoten zelfstandigen zijn, dient bij de aanvraag bij de opgave van het inkomen worden uitgegaan van het gezamenlijke inkomen. Het inkomen van de meestverdienende echtgenoot kan bij aanvragen vanaf 1 juni 2020 niet langer achterwege blijven.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het recht op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal

Er wordt een aanvullende voorwaarde gesteld aan het toekennen van de lening voor bedrijfskapitaal, namelijk dat er geen sprake is van surseance van betaling, of een aanvraag daartoe, of als de onderneming in staat van faillissement verkeert of als het faillissement is uitgesproken.

Gepubliceerd op 29-05-2020