Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 gepubliceerd

woman-in-orange-tank-top-sitting-on-black-wheelchair-4064696.jpg

Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 gepubliceerd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0) gepubliceerd.

Het doel van de SET COVID-19 2.0 is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren. De bedoeling is dat de e-health toepassingen tijdens en na de geleidelijke afschaling van de coronamaatregelen onderdeel blijven van de reguliere ondersteuning en zorg.

De onlangs al aangekondigde SET COVID-19 2.0 volgt de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 (SET COVID-19) op. Deze breed toegankelijke tijdelijke uitbreiding op de Stimuleringsregel E-health Thuis (SET) was gericht op het continueren van zorg en ondersteuning tijdens de coronacrisis en was volgens VWS passend bij de situatie destijds, waarin de druk op het Nederlandse zorgsysteem snel toenam.

In vergelijking met de SET COVID-19 is de scope van de SET COVID-19 2.0 beperkt van alle aanbieders van zorg, ondersteuning en jeugdhulp tot aanbieders van huisartsenzorg, wijkverpleging, GGZ, en ondersteuning in het kader van de Wmo 2015. Dit is zorg waar met name kwetsbare groepen (veel) gebruik van maken. Zo worden de risicogroepen, ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid, en mensen met een psychische aandoening, zo goed mogelijk bereikt.

Het subsidiebedrag is nu variabel, ten minste € 25.000 en ten hoogste € 50.000, om de regeling toegankelijker te maken voor kleinere aanbieders. De informatieplicht richting de inkoper, uitbreiding van de indiencriteria en een lager maximumpercentage voor de subsidiabele kosten voor aanschaf, lease en licentie van digitale toepassingen zijn toegevoegd om meer aandacht te scheppen voor de duurzame inbedding van de inzet van digitale zorg en ondersteuning in de organisatie, zowel tijdens als na de coronacrisis.

De SET COVID-19 2.0 kent een maximum van vijf gehonoreerde aanvragen per organisatie, dit maximum ligt op vier voor organisaties die subsidie hebben ontvangen uit de SET COVID-19. Hierbij geldt dat iedere aanvraag voor een andere activiteit, per e-health technologie, gespecificeerd dient te zijn.

Aanvragen voor de SET COVID-19 2.0 kunnen van 27 juli tot en met 30 november 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond van € 77 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Gepubliceerd op 22-07-2020