SDE+-tender monomestvergisting 4 juli open

vergister-1.jpg (1)

SDE+-tender monomestvergisting 4 juli open

NIEUWS – De Regeling monomestvergisting 2017 is gepubliceerd. De regeling is een separate, eenmalige openstelling voor kleinschalige monomestvergisters onder het Besluit SDE+. Er is een budget van € 150 miljoen beschikbaar.

Doel van de regeling is circa 200 monomestvergisters te realiseren zodat kostenreductie door innovatie, organisatie en schaalvoordelen kan worden gerealiseerd. Na deze eenmalige openstellingsregeling en de bijbehorende kostenreductie, kan de technologie naar verwachting voor een lager maximum basisbedrag opgenomen worden binnen de reguliere openstelling van de SDE+.

Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • een producent van hernieuwbaar gas geproduceerd door een productie-installatie met een nominaal vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd door middel van vergisting van uitsluitend dierlijke mest;
  • een producent van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie met een nominaal vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW voor elektrisch vermogen en thermisch vermogen samen en een nominaal elektrisch rendement minimaal 20% waarmee hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd door middel van vergisting van uitsluitend dierlijke mest.

De subsidie bedraagt maximaal het verschil tussen het tenderbedrag en de basisenergieprijs, vermenigvuldigd met het in de beschikking tot subsidieverlening bepaalde maximum aantal kWh voor de gehele periode waarover subsidie wordt verstrekt. Het maximum aantal kWh is gebaseerd op het opgestelde vermogen van de installatie en het aantal vollasturen. De rekenregel luidt als volgt: Ms = (Tb - Be) * P * Vlu* jaar. Hierbij geldt dat: Ms = maximum subsidiebedrag; Tb = tenderbedrag; Be = basisenergieprijs; P = opgesteld vermogen; Vlu = maximum aantal subsidiabele vollasturen in een jaar; jaar = aantal jaren waarvoor subsidie kan worden ontvangen.

De basisenergieprijs en het aantal jaren waarvoor subsidie kan worden ontvangen zijn in deze regeling vastgelegd. De overige variabelen (tenderbedrag, vollasturen en vermogen van de installatie) worden door de aanvrager zelf opgegeven bij het indienen van zijn aanvraag voor de subsidie.

Het maximum tenderbedrag, de basisenergieprijs en het maximale aantal vollasturen bedragen:

  • voor monomestvergisters die hernieuwbaar gas produceren: € 0,088 per kWh (maximum tenderbedrag), € 0,015 per kWh (basisenergieprijs), 8.000 uren (maximale aantal vollasturen);
  • voor monomestvergisters die een combinatie van hernieuwbare warmte en elektriciteit produceren: € 0,125 per kWh (maximum tenderbedrag), € 0,030 per kWh (basisenergieprijs), 7.200 uren (maximale aantal vollasturen).

Ingevolge het Besluit SDE wordt het tenderbedrag elk kalenderjaar gecorrigeerd met de elektriciteitsprijs en de waarde van de garanties van oorsprong. Deze correctiebedragen zijn vastgesteld op € 0,016 per kWh (monomestvergisting/gas) en € 0,031 per kWh (monomestvergisting/elektriciteit en warmte). Dit zijn de bedragen waarmee het tenderbedrag ten behoeve van de bevoorschotting zou worden gecorrigeerd, indien er in 2017 productie plaatsvindt en voorschotten worden uitgekeerd.

Aanvragen kunnen van 4 juli 2017 (9.00 uur) tot en met 27 juli 2017 (17.00 uur) worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvragen worden gerangschikt.

De regeling biedt de mogelijkheid subsidieaanvragen voor meerdere monomestvergisters te bundelen. Het gebundeld aanvragen biedt de aanvrager de mogelijkheid om aan te geven dat hij alleen een positieve beschikking wil ontvangen als alle aanvragen uit de bundel positief beschikt kunnen worden. Bundeling heeft geen effect op het aantal aanvragen dat moet worden ingediend. Voor elke aanvraag in een bundel moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Gepubliceerd op 28-06-2017