Overheden kunnen weer Interreg subsidie aanvragen

Interreg Subsidie

Dit is voor gemeenten, provincies en waterschappen die bezig zijn met een milieu- of maatschappelijke innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust versterkt. Zij kunnen tot 7 maart een aanvraag indienen voor een projectsubsidie vanuit het EU-programma Interreg North Sea Region. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarvoor Nederlandse overheden subsidie kunnen aanvragen?

De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio (NSR Programmaperiode 2021-2027) zijn samengevat in vier prioriteiten en 'spotlight'-thema’s. Projecten die binnen deze thema's doen en voldoen aan bepaalde voorwaarden, kunnen aanspraak maken op een subsidie. Een belangrijke voorwaarde is dat er binnen het project wordt samengewerkt met organisaties uit minimaal drie verschillende landen.

De prioriteiten binnen Interreg NSR zijn:

  • Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio (onderzoek en innovatiecapaciteit; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap).
  • Een groene transitie in de Noordzeeregio (energie-efficiëntie, transitie naar een circulaire economie, duurzame multimodale stedelijke mobiliteit).
  • Een klimaatbestendige Noordzeeregio (klimaatadaptatie en risicopreventie, beschermen biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van verontreiniging).
  • Beter bestuur (versterken van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties, met name die welke belast zijn met het beheer van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden).

Naast deze prioriteiten kent het programma drie 'spotlight' thema’s:

  • digitalisering
  • landelijke-stedelijke verbanden (rural-urban linkages)
  • sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin


Over het programma

Het nieuwe Interreg Noordzeeregio-programma geeft uitvoering aan EU-beleid, waaronder de EU Green Deal, en zoekt interregionale projecten die bijdragen aan een groenere, slimmere en meer leefbare Noordzeeregio. Onder de Noordzeeregio vallen (delen van) België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden.

Vindsubsidies heeft uitgebreide expertise in huis omtrent de Interreg-programma's. Onze experts denken graag met je mee. Interreg: Europese subsidieregeling | Vindsubsidies

Gepubliceerd op 31-01-2022