Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid gepubliceerd

steps.jpg (2)

Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid gepubliceerd

NIEUWS - De Subsidieregeling ESF 2014-2020 is gewijzigd in verband met onder meer een aantal nieuwe aanvraagtijdvakken voor de onderdelen 'duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen' en 'duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren'.

De onlangs al aangekondigde wijziging bevat de volgende nieuwe aanvraagtijdvakken en bijbehorende subsidieplafonds:

 • duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen:
  • 25 tot en met 29 juni 2018, subsidieplafond € 15 miljoen;
  • 12 tot en met 16 november 2018, subsidieplafond € 15 miljoen;
  • 8 tot en met 12 april 2019, subsidieplafond € 15 miljoen.
 • duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren: 1 tot en met 26 oktober 2018, subsidieplafond € 25 miljoen.


Behalve de nieuwe aanvraagtijdvakken is de ESF-regeling ook gewijzigd met het doel een aantal subsidievoorwaarden te verduidelijken, aan te scherpen en te vereenvoudigen. Hieronder een toelichting op de meest in het oog springende wijzigingen.

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen
Vanuit dit onderdeel kunnen bedrijven en (overheids)instellingen 50% subsidie krijgen voor advies of begeleiding bij de implementatie van dat advies om mensen langer en productief gezond aan het werk te houden.

Net als tijdens het vorige aanvraagtijdvak moeten te ondersteunen projecten zich richten op de volgende thema's:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het maximale subsidiebedrag is wel verhoogd tot € 12.500 (voorheen € 10.000). Dit betekent dat het totaalbedrag aan subsidiabele kosten dat kan worden opgevoerd op € 25.000 komt te liggen.

Een aanvrager in de nieuwe aanvraagtijdvakken hoeft verder geen drie (zoals bij eerdere aanvraagtijdvakken het geval was), maar nog maar twee referenties van de adviseur aan te leveren. In de nieuwe aanvraagtijdvakken hoeft een aanvrager bovendien uitsluitend nog bij het verzoek om vaststelling aan te tonen dat er, op het moment dat de projectactiviteiten werden uitgevoerd, ten minste twee medewerkers in dienst waren.

Verder worden aanvragen bij overschrijding van het subsidieplafond voortaan behandeld op een door loting bepaalde volgorde. De volgorde van afhandeling wordt dus niet langer bepaald op basis van het moment van indiening.

Indien een aanvrager in meer dan één van de drie aanvraagtijdvakken subsidie aanvraagt, wordt er overigens slechts eenmaal subsidie verleend.

Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren
In het kader van dit onderdeel kunnen Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en samenwerkingsverbanden van sociale partners 50% subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Binnen dit onderdeel wordt nu benadrukt dat de subsidie ook kan worden ingezet voor het bevorderen van veilig werken met stoffen en een leven lang ontwikkelen. Op deze manier wordt de ruimte verduidelijkt die er is voor aanvragen die zich richten op deze thema's.

De projecten in het aanvraagtijdvak in 2018 krijgen verder een maximale projectduur van 32 maanden, zodat voldoende gelegenheid bestaat activiteiten breed uit te rollen en te borgen. Dit betekent dat er binnen projecten bijvoorbeeld meer ruimte komt om ook een follow-up te geven aan activiteiten.

Ten slotte is ook de bovengrens voor de totale projectkosten verhoogd van € 500.000 naar € 1 miljoen (voor een samenwerkingsverband van € 1,5 miljoen naar € 3 miljoen).

Interesse?
Vindsubsidies heeft jarenlange ervaring met ESF-trajecten en onze specialisten nemen graag de mogelijkheden met u door! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gepubliceerd op 22-05-2018