Horizon 2020 MKB Instrument: herindienen afgewezen aanvraag loont!

euro-map-1.jpg (3)

Horizon 2020 MKB Instrument: herindienen afgewezen aanvraag loont!

BLOG - Binnen het Europese R&D-programma Horizon 2020 is veel aandacht voor innovatie door mkb'ers. De meest populaire regeling om dit met Europese subsidie te stimuleren is het Horizon 2020 SME Instrument (ook bekend als het MKB Instrument).

De populariteit van dit instrument is te danken aan het open karakter. Het biedt kansen voor innovatieprojecten op vele gebieden. Een nadeel hiervan is echter dat het resulteert in een groot aantal indieningen met een lage statistische slaagkans tot gevolg. Stel uw aanvraag wordt afgewezen, moet u dan uw voorstel in de volgende ronde opnieuw indienen? Het antwoord hierop is in de meeste gevallen 'Ja'.

De Europese Commissie laat in rapportages zien hoeveel van de aanvragen een herindiening waren. Dan blijkt dat ongeveer 50% van de succesvolle SME Instrument fase 2-aanvragen een herindiening is. Uiteindelijk blijkt dat herindieners in dit programma evenveel kans maken. Zelfs een derde indiening kan nog nuttig zijn. Ongeveer een kwart van de succesvolle aanvragen is een derde indiening. Het merendeel blijkt ook bij de eerste herindiening een hogere score te halen. Dat geldt in mindere mate voor de daaropvolgende pogingen.

Het Evaluation Summary Report dat u retour ontvangt geeft aan op welke criteria uw aanvraag goed of slecht heeft gescoord. Dit biedt u uiteraard enig houvast voor aanpassingen aan uw voorstel. Echter, het ontbreken van een nadere toelichting en het feit dat de beoordelingscriteria vaak uit meerdere deelaspecten bestaan, maakt het lastiger om deze juist te interpreteren. Zeer goed begrip van het programma is dan cruciaal om te begrijpen waar verbeteringen mogelijk zijn. Omdat de evaluatoren van uw voorstel dezelfde kunnen zijn als bij de eerste indiening is dit des te meer van belang voor het vergroten van uw slaagkans.

Wilt u meer weten over herindiening en hoe u de slaagkans van uw project kunt vergroten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marnix Smit, leader EU-team Vindsubsidies

Kijk voor meer mogelijkheden voor de financiering van uw high-tech project ook op: www.vindsubsidiesvoorhightechmkb.nl

Gepubliceerd op 14-08-2017