Hogere garantstelling binnen GO en GOBANK vanwege coronacrisis

Hogere Garantstelling Binnen GO En GOBANK Vanwege Coronacrisis

De Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK) zijn, vanwege de effecten van de coronacrisis, aangepast. Door de coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren direct dan wel indirect getroffen, doordat bijvoorbeeld goederen niet uitgeleverd kunnen worden of productielijnen stilvallen door een gebrek aan onderdelen. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan, bij in principe economisch gezonde ondernemingen.

Garantstelling wordt verruimd

Mogelijk zal een financier, zoals een bank, zelfstandig aan de tijdelijke extra financieringsvraag van zo’n onderneming kunnen en willen voldoen. Er wordt gekeken naar diverse maatregelen die dit kunnen stimuleren. In dit kader zal ook, zoals eerder al werd aangekondigd​, de garantstelling onder de GO en GOBANK verruimd worden.

Van € 25 miljoen naar € 75 miljoen 

Allereerst wordt de hoogte van de lening waarvoor garant wordt gestaan, verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, wordt hiermee het maximale garantiebedrag van de GO verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen.

Meer vraag door coronacrisis

Ook wordt het subsidieplafond verhoogd van € 200 miljoen naar € 1,5 miljard. Hiermee kan tegemoetgekomen worden aan de toenemende vraag van de (potentiële) gebruikers van de GO en GOBANK. De vraag van de gebruikers is vanwege de coronacrisis namelijk toegenomen en de verwachting is dat deze vraag nog verder zal toenemen.

Gepubliceerd op 27-03-2020