Extra Eurostars openstelling: subsidie aanvragen voor internationale O&O-projecten van het mkb

europarlement.jpg

Extra Eurostars openstelling: subsidie aanvragen voor internationale O&O-projecten van het mkb


Ondernemers met internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kunnen weer een aanvraag indienen voor een subsidie vanuit Eurostars 2. Het gaat om een extra openstelling, in afwachting van de opvolger van deze EU-subsidie voor het mkb. Eurostars staat bekend als een toegankelijke regeling, met een hoge slagingskans. Nederlandse bedrijven scoren al jaren goed binnen Eurostars. Maar liefst 29% van de ingediende aanvragen met een Nederlandse penvoerder kreeg in 2020 subsidie toegewezen. Vindsubsidies kan voor jouw project een kansrijke Eurostars-aanvraag opstellen en indienen.

Review aanvragen?

Ook voeren onze Eurostars-specialisten reviews uit op al geschreven aanvragen. Geef jouw aanvraag een upgrade en vergroot de kans op succes! Contact met onze Eurostars-adviseurs?

Eurostars ondersteunt internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Eurostars stimuleert internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde activiteiten omvatten, gericht op een marktintroductie binnen twee jaar na afloop van het project. Verder moet het gaan om een samenwerkingsverband waarbinnen de deelnemende partijen uit minimaal twee verschillende Eurostars-landen afkomstig zijn.

Subsidiebijdrage Eurostars per land verschillend

De hoogte van de subsidiebijdrage varieert per land. In Nederland wordt de ondersteuning verstrekt op basis van de regeling Eurostars-projecten. Onze Eurostars-specialisten vertellen je graag meer over de subsidiabele kosten en subsidiebijdrage in Nederland.

Nederlandse projecten doen het goed binnen Eurostars

Door Nederlandse mkb-bedrijven aangestuurde onderzoeksprojecten doen het goed binnen Eurostars. Vooral projecten binnen de topsectoren Health, Life Science en ICT scoren hoog. De meeste aanvragen voor deze EU-subsidie komen dan ook uit deze sectoren.

Focus op Research & Development

Hoewel Eurostars zich focust op marktgerichte innovaties, ligt de focus in de project op Research & Development. Eurostars projecten bevinden zich in TRL3-6. Dit betekent dat de projectpartners werken aan het ontwikkelen en testen van prototypen waarbij het doel is om het werkingsprincipe van een bepaalde technologie aan te tonen.

‘Eurostars toegankelijker dan andere EU-subsidies’

Tim Lage Venterink, teamleider bij Vindsubsidies over de regeling: ,,Eurostars is een toegankelijke Europese subsidie. De subsidiebijdrage ligt dan misschien wat lager dan de grote kaderprogramma’s, maar het aanvraagtraject is daarentegen ook minder complex. De complexiteit wordt onder andere gereduceerd omdat een Eurostars consortium relatief klein is (gemiddeld 3 projectpartners). Hierdoor is de doorlooptijd vanaf projectontwikkeling tot en met beoordeling van de aanvraag korter. Dit maakt dat Eurostars toegankelijker is voor mkb-bedrijven dan veel andere Europese subsidieprogramma’s.

Voorbeeldproject: SafePregnancy@Home van Twente Medical Systems International

Penvoerder Twente Medical Systems International (TMSi) heeft als hightech mkb-bedrijf samen met een Nederlandse universiteit en een Frans ziekenhuis innovatieve meetapparatuur en algoritmen ontwikkeld om op basis van elektrofysiologische signalen vroeggeboorte te signaleren. Het project is beloond met een subsidie van ruim acht ton voor het ontwikkelen en testen van de apparatuur. Vindsubsidies heeft het consortium begeleid bij het schrijven en indienen van de aanvraag en de projectadministratie en financiële verantwoording van het project.

Bezig met een O&O-project in internationaal verband en belangstelling voor de extra Eurostars-openstelling? 

Gepubliceerd op 08-12-2020