ESF+ aangepast en springt in op effecten Coronacrisis: focus op jeugdwerkloosheid en om-, her- en bijscholing

esf-plus.jpg

ESF+ aangepast en springt in op effecten Coronacrisis: focus op jeugdwerkloosheid en om-, her- en bijscholing


De Coronacrisis laat zijn sporen na, ook op de Europese arbeidsmarkt. De Europese Commissie springt hierop in binnen verschillende financieringsprogramma’s. Zo is ook de nieuwe ESF+ geactualiseerd. De focus is gelegd op twee belangrijke thema’s: de aanpak van jeugdwerkloosheid en het stimuleren van om-, her-, en bijscholing om aan te kunnen sluiten op de veranderende arbeidsmarkt.

In 2021 zal er een eerste ESF-ronde zijn waarin aan iedere arbeidsmarktregio een bedrag beschikbaar wordt gesteld om een regionale analyse uit te voeren, een kader te stellen voor de regionale inzet van ESF-middelen en een regionale ESF-aanvraag. Over verdere openstellingen is op dit moment nog niets bekend. Het beschikbare budget is vastgesteld op: € 87,9 miljard euro. Voor Nederland zal het budget € 414 miljoen euro bedragen. De aanpak van jeugdwerkloosheid richt zich voor een belangrijk deel op jongeren uit kwetsbare groepen. Het promoten van het belang van om-, her-, en bijscholing is opgenomen met het oog op de veranderende arbeidsmarkt, en mede ter ondersteuning van de groene en digitale transities.

De inzet van Nederland binnen de ESF+

Nederland is van plan om het ESF+ te focussen op het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie – zowel werkzoekenden als werkenden – in de 35 arbeidsmarktregio’s. Hieronder vallen ook kwetsbare jongeren. Over de conceptverordening met betrekking tot de algemene bepalingen waarin de toe te passen maximale EU-financieringspercentages zijn opgenomen wordt nog onderhandeld. Er is altijd sprake van een verplicht cofinancieringspercentage. Op grond van de conceptverordening bedraagt de ESF-financiering 40% van de subsidiabele kosten.

Eén gezamenlijke projectaanvraag per arbeidsmarktregio

De inzet is om te komen tot één gezamenlijke projectaanvraag per arbeidsmarktregio, die gericht is op werkzoekenden, jongeren pro en vso, statushouders en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond, ex-gedetineerden en werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een alternatieve variant is dat er per arbeidsmarktregio één aanvraag komt van de centrumgemeenten en één aanvraag van de sociale partners.

Aanbeveling sociale partners: focus op beperkt aantal sectoren
Voor de sociale partners is het aan te bevelen om per arbeidsmarktregio te focussen op een beperkt aantal toonaangevende sectoren, bedrijven of initiatieven. Het gaat daarbij om het aanleren van de noodzakelijke (basis)vaardigheden in een veranderende arbeidsmarkt om duurzaam aan het werk te kunnen blijven, dan wel om- en bijscholing van zittend personeel naar ander werk binnen hetzelfde bedrijf, ander werk binnen de sector of daarbuiten. Het idee is om de doelgroep breed te houden, maar met ESF alleen activiteiten te financieren die zijn gericht op de mensen die een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben, bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheids- en loopbaanscan, job coaching, basisvaardigheden of een MBO-certificaat of praktijkverklaring.

Meer weten over de nieuwe ESF+ of andere financieringsprogramma’s die inspelen op de veranderde arbeidsmarkt en de effecten van de Coronacrisis? 

Vindsubsidies heeft veel ervaring met voorgaande ESF-programma’s: als aanvrager, maar in het projectmanagement en als projectleider. Wij anticiperen met gemeenten en arbeidsmarktregio’s om de nieuwe ESF+ de komende jaren effectief te kunnen inzetten voor het behalen van doelstelling op de regionale arbeidsmarkt. Neem contact op met onze ESF-specialisten Anita te Riet, anita.teriet@vindsubsidies.nl, en Marjolein Pistoor, marjolein.pistoor@vindsubsidies.nl.

Gepubliceerd op 23-10-2020