UPDATE: herstelprogramma REACT EU met € 443 miljoen in kas voor vergroening en digitalisering


REACT EU is het programma van de EU om het herstel uit de COVID-19 pandemie te bevorderen. Voor Nederland gaat het in totaal om € 443 miljoen dat verdeeld wordt via de EFRO-managementautoriteiten Oost, West, Zuid en Noord. De eerste openstellingen zijn bekend gemaakt en stapsgewijs komt er steeds meer nieuwe informatie binnen.

80% van het budget moet dit jaar een bestemming krijgen. Met uitzondering van de regio Noord hebben alle regio’s een aparte REACT EU openstelling. Noord verdeelt het extra geld via bestaande regelingen zoals VIA, KEI en EFRO.

Regio Oost: eerste openstelling gepland op 1 april
De eerste openstelling voor subsidieaanvragen in het kader van REACT-EU in Oost-Nederland is gepland op 1 april 2021, zo meldt de Managementautoriteit Oost-Nederland. De nadruk van deze openstelling ligt op investeringen in de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en groen versnellen (hogere TRL-fase). Hiermee wordt voorgesorteerd op een snelle en succesvolle marktintroductie. Ook is er ruimte voor investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem op het gebied van groen en digitaal. Hierbij wordt gedacht aan publiek-private investeringen in onderzoeksfaciliteiten en valorisatieactiviteiten (bijvoorbeeld laboratoria, specialistische productieruimtes). Projecten moeten bij het indienen van de aanvraag al klaar zijn om te worden uitgevoerd.

OP Zuid: vier openstellingen, per provincie
De exacte datum van de openstelling van REACT EU in de regio Zuid is nog niet bekend gemaakt, maar er zullen in totaal 4 openstellingen zijn: 1 per provincie en een vrije ruimte deel (digitaal/groen, verbijzonderd naar RIS3 en 5 transities. Ruimte voor technologische (TRL6-9)/sociale innovatie). Het beschikbare budget is naar alle waarschijnlijkheid rond de € 50 miljoen, en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Regio Noord: twee openstellingen Versneller Innovatieve Ambities (VIA)
In Noord wordt het REACT EU - geld verdeeld over bestaande regelingen, waaronder de VIA. Hiervoor zijn nu twee openstellingen aangekondigd namelijk de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten en de VIA 2021 softwareontwikkeling. De VIA 2021 organisatie-innovatie zal binnenkort volgen, zoals onlangs is aangegeven. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen uren tezamen ten hoogste € 25.000 bedraagt. Aanvragen kunnen van 16 februari 2021 tot en met 31 december 2021 worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Meer weten over deze openstellingen?

Eerder gaven we antwoord op de 7 belangrijkste vragen over REACT EU:

1. Welk type projecten komen in aanmerking voor de REACT EU – gelden

In algemene zin moeten de projecten vergroening en digitalisering bevorderen. De gedachte is dat met de steun het herstel uit de corona crisis sneller gaat én we toekomstgericht (vergroening en digitalisering) bezig zijn. Oftewel twee vliegen in 1 klap. De specifieke accenten verschillen per regio (zie tabel). De gemene delers zijn:

  • Focus ligt in de meeste regio’s op technologieprojecten in een vergevorderd stadium (dus geen nieuw onderzoek, haalbaarheidsstudies).
  • De potentiele impact (economisch ecologisch, sociaal) is belangrijker dan innovatie. Doel is tenslotte crisisherstel via vergroening en digitalisering.
  • De bijdrage aan de regio is belangrijk (versterking concurrentiepositie en beleidsspeerpunten/RIS3).

2. Moet het om innovatie gaan?

Nee, niet per definitie, wel lijkt de nadruk te liggen op technologieontwikkelingsprojecten met een hoog TRL-niveau (ontwikkeling, testen, pilot, demo, lancering) zodat snel impact kan worden gerealiseerd. In sommige regio’s komen echter mogelijk ook andere type projecten in aanmerking, zoals het vergroten van de digitale skills van beroepsgroepen en investeringen in infrastructuur die valorisatie door mkb-ers bevorderd.

3. Wie is de doelgroep?

Allerlei typen organisaties kunnen aanvragen. Het bedrijfsleven en in het bijzonder mkb-ondernemingen hebben wel de focus.

4. Is samenwerking een voorwaarde?

Nee, zoals het er nu uitziet kunnen ook individuele organisaties aanvragen. Samenwerking vergroot waarschijnlijk wel de kans op succes omdat ‘consortium’ meestal een beoordelingscriterium is en de betrokkenheid van meerdere (typen) organisaties de impact van het project waarschijnlijk vergroot.

5. Hoe hoog is de subsidiebijdrage?

De hoogte varieert sterk per regio (€ 200.000 – € 10 miljoen). Het subsidiepercentage is 50% – 70% (afhankelijk van staatssteunregels). De regio Noord heeft via bestaande regelingen zoals VIA ook lagere subsidies.

6. Wat is de maximale projectduur/looptijd?

Projecten moeten snel kunnen starten en alle kosten moeten gemaakt en betaald zijn vóór 31-12-2023.

7. Wanneer aanvragen en hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

De openstellingsdata verschillen per regio. Zo is het in West al vanaf 15 februari mogelijk om een REACT EU – aanvraag in te dienen. De regio Oost heeft 1 april genoemd als startdatum. In Zuid wordt de exacte datum nog bekend gemaakt, maar deze ligt in maart of april. Noord verdeeld het geld via de openstellingen van de VIA, KEI en EFRO. Ook houdt de managementautoriteit van Noord de beoordelingscriteria van deze bestaande subsidieprogramma’s aan.

Voor de overige regio’s gelden de volgende 5 belangrijke beoordelingscriteria:

  1. Bijdragen aan programmadoelen
  2. Innovatie
  3. Business Case
  4. Kwaliteit aanvraag
  5. Duurzaamheid

Interesse in wat REACT EU kan betekenen voor de uitvoering van uw project?
Vindsubsidies screent projecten en ontwikkelingen op subsidiepotentie (waaronder ook REACT EU). Ook ondersteunen wij het schrijven, aanvragen en projectmanagement. Voor reeds geschreven aanvragen kunt u tegen uren x tarief gebruik maken van onze review service om uw aanvraag een kwaliteits-upgrade te geven en te laten checken op overeenstemming met de verplichte subsidievoorwaarden.

Contact over REACT EU?