Extra budget en wijziging ESF op komst, ESF+ uitgesteld tot 2022


Minister Koolmees (SZW) heeft meer bekendgemaakt over de programmering van de aanvullende crisismiddelen onder het lopende ESF-programma 2014-2020 en de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe ESF+-programma 2021-2027.


Aanvullende crisismiddelen REACT-EU
In reactie op de COVID-19-pandemie heeft de EU een omvangrijk herstelpakket aangenomen dat de lidstaten sociaaleconomisch moet helpen herstellen van de COVID-19-crisis. Eén van de instrumenten onder dit herstelpakket betreft REACT-EU. Onder REACT-EU wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor 2021 wordt een bedrag van ruim € 220 miljoen toegevoegd aan het lopende nationale ESF-programma 2014-2020. Dit betreft ongeveer 80% van het totaalbudget van REACT-EU, maar ook in 2022 wordt nog een extra budget beschikbaar gesteld vanuit REACT-EU. Dit bedrag wordt eind 2021 door de Europese Commissie bekend gemaakt. De hoogte hangt af van de economische ontwikkelingen in relatie tot de crisis.

De aanvullende ESF-middelen uit REACT-EU dienen als crisisbudget en moeten uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed op projectniveau. 

Focus op kwetsbare werkenden en werkzoekenden
In overeenstemming met de door de Europese Commissie vastgestelde crisisdoelstelling kiest Koolmees ervoor om met de aanvullende ESF-middelen uit REACT-EU de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken door te focussen op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Veel van de mensen die behoren tot deze groep worden momenteel hard geraakt door de crisis. De aanvullende ESF-middelen worden gericht op het aan het werk helpen en houden van deze doelgroep en zijn gericht op:

  • de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland;
  • de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken;
  • de begeleiding en opleiding van mensen die in een justitiële inrichting verblijven;
  • de bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.


Programmering ESF+ 2021-2027
Omdat de onderhandelingen over de relevante ESF+-deelverordeningen nog niet formeel zijn afgerond, is het op dit moment echter nog niet mogelijk om een voorstel bij de Europese Commissie in te dienen voor de programmering van de voor Nederland bestemde middelen uit het ESF+.

Uitstel ESF+ tot 2022
Gezien het feit dat er aanvullende ESF-middelen beschikbaar zijn gekomen om de effecten van de Coronacrisis te bestrijden (REACT-EU) en gezien het late akkoord op de relevante verordeningen, heeft Koolmees nu besloten om de start van het nieuwe ESF+ programma uit te stellen tot 2022. 

Nieuwe ESF+ ondersteuning kwetsbare groepen en werkzoekenden
In de Kamerbrief van 2 april 2020 over de uitvoering van het ESF-programma is aangegeven dat het nieuwe programma ESF+ 2021-2027 voornamelijk zal worden gericht op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden in de 35 arbeidsmarktregio’s die Nederland telt. Deze doelgroep had al een kwetsbare arbeidsmarktpositie en de Coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. In dezelfde Kamerbrief is gemeld dat er ontwikkelingen in de Europese onderhandelingen waren die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op de programmering van het ESF+.
De komende tijd benut Koolmees om samen met de programmeringspartners tot een nadere uitwerking te komen van het Nederlandse ESF+ programma.

Meer weten over de lopende ESF-periode of de nieuwe ESF+ vanaf 2022? Weten welke stappen er nu gezet kunnen worden in de voorbereiding op het nieuwe programma? Raadpleeg dan onze overheidsconsultants.