Voorbeelden van PPS’en die wij recentelijk begeleid hebben zijn:

 • Ieder Talent Telt

Dit project werkt aan arbeidsontwikkeltrajecten voor mensen die geen startkwalificatie hebben. Het arbeidsontwikkeltraject haalt de vraag uit het bedrijfsleven op en begeleidt entreestudenten naar een diploma of praktijkverklaring. Met dit project wordt de kans op een duurzame arbeidsplaats voor deze doelgroep vergroot. Het arbeidsontwikkeltraject draagt bij aan de ambities uit de Kwaliteitsagenda van Rijn IJssel (het verder flexibiliseren en personaliseren van het onderwijs, het verder ontwikkelen van de begeleiding voor jongeren in een kwetsbare positie en inzetten op een Leven Lang Ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van de toekomst). Het arbeidsontwikkeltraject biedt de werkgever de mogelijkheid om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen.

 

 • KEI: KION

Het publiek-private samenwerkingsverband ‘KEI’ is een duurzaam innovatienetwerk van de in Nijmegen gelegen partijen: het ROC, de HAN en de kinderopvangorganisatie KION. Het KEI wenst door co-creatie een impactvolle bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke eisen. Voor de uitvoering  zijn  een  drietal  projectkaders  geformuleerd: Vroeg- en  Voorschoolse  Educatie (VVE), Leren Op Locatie (LOL) en ICT in de kinderopvang (ICT). Middels deze drie projectkaders zullen de innovatieteams, bestaande uit medewerkers vanuit alle drie de organisaties, aan de slag gaan met het ontwikkelen van nieuwe curricula, het uitvoeren van pilots en het onderzoeken van de benodigde vaardigheden van zowel de studenten, als de docenten en medewerkers van KION.

 

 • De Technische Toekomst

Gedurende 2015-2019 heeft Vindsubsidies het PPS voor het onderwijs en de beroepspraktijk ondersteund bij het thema duurzaam bouwen. Na afronding van het RIF-project ‘De Technische 2.0’, was het consortium nog niet klaar. Er kwam een opschalingsaanvraag gericht op 1) een learning community als specialistisch centrum voor innovatie en beroepsonderwijs en 2) de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoefte van de student. Vanuit zowel de veranderende student, als het werkveld is er behoefte aan interdisciplinair onderwijs, flexibilisering, modularisering en aandacht voor digitalisering.

It4expertisesubsidies

Wat kan Vindsubsidies betekenen voor PPS'en?

 • Wij stellen een plan op waarbij het beleid het uitgangspunt is  en hiermee eindigen met een succesvolle aanvraag.
 • Wij maken een match tussen projectideeën en kansrijke subsidieregelingen voor consortia.
 • Wij kunnen middels het opstellen van subsidieaanvragen hulp bieden bij allerlei soorten opgaven die impact hebben op het onderwijs, de arbeidsmarkt, de economie en de maatschappij.
 • Wij brengen publieke en private partijen met diverse belangen bij elkaar om versneld tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Wij kunnen de samenwerking en het gezamenlijk investeren tussen de private sector, onderwijsinstellingen en de overheid bevorderen.

Regelingen (niet limitatief)

De inhoud, focus en ambities van een PPS dienen eerst inzichtelijk gemaakt te worden om een goede match te kunnen maken met huidige en verwachte subsidieregelingen.

Veel gebruikte subsidieregelingen zijn:

Regionaal investeringsfonds – Tientallen miljoenen euro's zijn de afgelopen jaren beschikbaar gesteld om de publiek-private samenwerking met het mbo te stimuleren. Op deze manier wil de regering de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt verbeteren. De nieuwe tijdvakken openen naar verwachting in 2023. Een nieuwe regeling zal naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treden.

Groeifonds – Het Nationaal Groeifonds is in de Miljoenennota van 2020 aangekondigd en is een uniek instrument gericht op publieke investeringen die bijdragen aan economische groei op lange termijn. Het fonds heeft jaarlijks € 20 miljard ter beschikking voor een periode van vijf jaar. Het Groeifonds zet zich de komende jaren in op twee terreinen, waaronder kennisontwikkeling. Dit terrein gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt namelijk tot economische groei.

Provinciale regelingen – Iedere provincie heeft aandacht voor menselijk kapitaal. De meeste provincies hebben incidentele subsidie regelingen rond het versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en in de laatste jaren ook in toenemende mate rond Leven Lang Ontwikkelen.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) – Dit zijn stichtingen die tot doel hebben de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Deze stichtingen zijn private organisaties die door sociale partners worden bestuurd. In Nederland zijn er 140 O&O-fondsen in 116 verschillende sectoren. De meeste O&O fondsen hebben specifieke subsidieregelingen om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren tegenwoordig vaak in combinatie met Leven Lang Ontwikkelen.

SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden – Sinds juni 2020 kunnen samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan:

 • het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming;
 • het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming;
 • initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Voorbeelden zijn het oprichten van een bedrijfsschool en het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor een organisatie. Belangrijk om te noemen is dat daadwerkelijke opleidingskosten worden niet vergoed.

Een team van specialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Ontwerp Zonder Titel (5)
Onderwijs
Overheid
Ondernemers
Onderzoek

Digitale diensten

Vindsubsidies heeft een pakket aan digitale diensten ontwikkeld om jou te begeleiden bij het zoeken naar, het aanvragen van en het verantwoorden van subsidies.

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 5578
Ondernemers
Overheid
Onderwijs
Onderzoek

Screening

Altijd alle subsidies en fiscale regelingen op een rij, zodat je geen externe financiering misloopt.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.