Regionaal ecosysteem

Regionale ecosystemen zijn levende netwerken, hierbij kan gedacht worden aan de triple helix. Dit is een model waarbij drie partijen samenwerken, namelijk: onderwijs, overheid en ondernemers. Dit model richt zich op het kijken naar en het sturen op innovatie in de kenniseconomie. In 2030 gaat het beroepsonderwijs samenwerken met het vmbo en het hoger (beroeps)onderwijs, met bedrijven (start ups, mkb en multinationals) en diverse overheden in een regionaal ecosysteem. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de economische en maatschappelijke vitaliteit van de regio. Door deze samenwerking kan er sneller worden ingespeeld op kansen en problemen.

Regionaal Centrum voor Innovatie en Beroepsonderwijs (CIB)

In 2030 heeft elke regio een geïntegreerd CIB. Hier zullen het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, ho), ondernemers (start-ups, mkb, multinationals), overheid, jeugdzorg en buurt- en wijkcentra gezamenlijk werken aan ontwikkelingskansen en bestaanszekerheid van de regio. Het CIB wordt bekostigd door de rijksoverheid, regionale overheden en ondernemers en maakt dat het regionale ecosysteem een fysieke vorm aanneemt.

Gepersonaliseerd leren

Een arbeidsmarkt die continu in beweging is, vraagt om een grote hoeveelheid vakkrachten met de juiste vaardigheden. Een groot deel hiervan wordt opgevangen door jonge mensen die afstuderen, maar een deel wordt gerealiseerd door bijscholing van volwassenen. Noodzakelijk in deze situatie is dat zoveel mogelijk mensen gepersonaliseerd kunnen leren en ontwikkelen. Dit kan door middel van formeel diplomagericht onderwijs, maar ook door niet diplomagerichte opleidingsvormen. Gepersonaliseerd leren is een belangrijk onderwerp, omdat het mbo kansen biedt voor mensen met een trage start in het onderwijs, uiteenlopende talenten of voor mensen die nu nog aan de kant staan. Door de leerweg van mensen te personaliseren en aan te laten sluiten op een manier die bij ze past, wordt kansenongelijkheid verminderd.

Veranderende rol docenten

In het beroepsonderwijs worden gepersonaliseerd leren en persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker. Hiertoe verandert de rol van docenten en schommelt tussen kennisoverdrager en leerbegeleider. Docenten ondersteunen studenten in hun ontwikkeling en begeleiden hen vooral in de discipline waarin zij graag willen opereren (wie ben ik , wat kan ik en wat wil ik).

Valideren

De huidige trend, maar ook zeker in 2030 bestaat, in het kader van Leven Lang Ontwikkelen, bestaat de mogelijkheid om zowel het formeel als het informeel leren te valideren. Dit houdt in dat van wat er respectievelijk geleerd wordt op school of in de praktijk gevalideerd wordt door middel van badges, certificaten of diploma’s. Niet de klassieke leerwegen, maar de waarde van de opgedane kennis en vaardigheden, worden gevalideerd. In het nieuwe individuele diplomaregister voor het beroepsonderwijs worden deze leeruitkomsten opgenomen.

It3expertisesubsidies

Referentiecase

De Technische Toekomst

In dit project staat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt centraal. De uitdaging is om kwalitatief van betekenis te zijn voor studenten, werkenden en werkgevers. Dit vraagt om nauwe en innovatieve samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Tijdens dit project zijn opleidingen en bedrijven ondersteund met het uitwerken van het thema duurzaam bouwen. Dit is onder andere gedaan door gezamenlijk vakspecialistische opleidingen te verbreden met intersectoraal onderwijs, docenten te scholen op het gebied van duurzaam bouwen en het inbrengen van bedrijfsopdrachten in het curriculum op het gebied van duurzaam bouwen. Dit project vormt een solide basis om door te ontwikkelen en op te schalen in de richting van een dergelijk publiek-privaat georganiseerde learning community met een sterke focus op een verdere flexibilisering, digitalisering, personalisering en modularisering van het beroepsonderwijs.

Wat kan Vindsubsidies betekenen voor MBO 2030?

Bij het ontwikkelen van een nieuwe strategische visie op het mbo worden er nieuwe subsidieregelingen ontwikkeld. Door onze kennis en expertise, opgedaan bij diverse opdrachtgevers, kan Vindsubsidies zowel subsidieaanvragers als subsidieverstrekkers helpen bij alle projectfasen: van initiatieffase tot nazorgfase. Dit door o.a. een rol als procesbegeleider of projectmanager te vervullen, mee te denken bij de planvorming, het in kaart brengen van de financiering, het aanvragen van subsidies, het beoordelen van subsidies en het vormen van een consortium.

 

Regelingen (niet limitatief)

Regionaal investeringsfonds – – Tientallen miljoenen euro's zijn de afgelopen jaren beschikbaar gesteld om de publiek-private samenwerking met het mbo te stimuleren. Op deze manier wil de regering de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt verbeteren. De nieuwe tijdvakken openen naar verwachting in 2023. Een nieuwe regeling zal naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treden.

Groeifonds – Het Nationaal Groeifonds is in de Miljoenennota van 2020 aangekondigd en is een uniek instrument gericht op publieke investeringen die bijdragen aan economische groei op lange termijn. Het fonds heeft jaarlijks € 20 miljard ter beschikking voor een periode van vijf jaar. Het Groeifonds zet zich de komende jaren in op twee terreinen, waaronder kennisontwikkeling. Dit terrein gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt namelijk tot economische groei.

Provinciale regelingen – Iedere provincie heeft aandacht voor menselijk kapitaal. De meeste provincies hebben incidentele subsidie regelingen rond het versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en in de laatste jaren ook in toenemende mate rond Leven Lang Ontwikkelen.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) – Dit zijn stichtingen die tot doel hebben de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Deze stichtingen zijn private organisaties die door sociale partners worden bestuurd. In Nederland zijn er 140 O&O-fondsen in 116 verschillende sectoren. De meeste O&O fondsen hebben specifieke subsidieregelingen om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren tegenwoordig vaak in combinatie met Leven Lang Ontwikkelen.

SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden – Sinds juni 2020 kunnen samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan

  • het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming;
  • het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming;
  • initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Voorbeelden zijn het oprichten van een bedrijfsschool en het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor een organisatie. Belangrijk om te noemen is dat daadwerkelijke opleidingskosten worden niet vergoed.

Een team van specialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Ontwerp Zonder Titel (5)
Onderwijs
Overheid
Ondernemers
Onderzoek

Digitale diensten

Vindsubsidies heeft een pakket aan digitale diensten ontwikkeld om jou te begeleiden bij het zoeken naar, het aanvragen van en het verantwoorden van subsidies.

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 5578
Ondernemers
Overheid
Onderwijs
Onderzoek

Screening

Altijd alle subsidies en fiscale regelingen op een rij, zodat je geen externe financiering misloopt.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.