1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de aangeduide begrippen in de volgende betekenissen gebruikt:

 • ‘Opdrachtnemer’ Vindsubsidies.nl (Idox Netherlands B.V.) gevestigd te Goor. Vindsubsidies.nl levert nieuws en achtergrondinformatie over subsidies en andere stimuleringsmaatregelen van de verschillende nationale en internationale organisaties.
 • ‘Opdrachtgever’ Een natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst met Vindsubsidies.nl is aangegaan voor de levering van een dienst.
 • ‘Dienst’ Het leveren van elektronische informatie in welke vorm dan ook.
 • ‘Databank(en)’ Zowel de bestanden die Vindsubsidies.nl ter beschikking stelt als de in de bestanden opgenomen gegevens, die de opdrachtgever in staat stellen informatie te selecteren, in te zien, op eigen locatie te printen en/of te downloaden.
 • ‘Schriftelijk’ Wijze van berichtgeving te weten hetzij elektronisch via de netwerken waarop de databank(en) toegankelijk is (zijn), hetzij via de post of per fax verzonden.
 • ‘Software’ Alle programmatuur die nodig is om de informatie te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken.
 • ‘Overeenkomst’ Overeenkomst tussen Vindsubsidies.nl en opdrachtgever, krachtens welke Vindsubsidies.nl aan opdrachtgever via een persoonlijke toegangscode (bestaande uit een login-naam en een wachtwoord) elektronisch toegang verleent tot Databank(en), tevens het leveren van online subsidieadvies door Vindsubsidies.nl aan opdrachtgever.

Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Op alle overeenkomsten met Vindsubsidies.nl zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Vindsubsidies.nl aanvaardt geen eventuele (leverings)voorwaarden van opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

3. GEBRUIK VAN DE DIENST

De dienst is eigendom van en wordt onderhouden door opdrachtnemer en kan gebruikt worden door de opdrachtgever. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door opdrachtnemer uitgegeven werken, tot de databank(en), print outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de databank(en), etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij opdrachtnemer. Voorover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door opdrachtnemer of bij wet toegestaan, mag niets uit de door opdrachtnemer uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Opdrachtgever dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-)faciliteiten teneinde gebruik van de dienst te kunnen maken.

De dienst kan tijdelijk worden stopgezet in verband met onderhoud of herstel. Opdrachtnemer streeft ernaar opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van voornoemde tijdstippen en dit tot een minimum te beperken.

 

4. GARANTIE

De verwerking van de gegevens op www.vindsubsidies.nl (en aanverwante Vindsubsidies.nl diensten zoals Open4Business, Open4Community, Research Connect etc.) alsmede de totstandkoming hiervan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die wordt weergegeven en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.vindsubsidies.nl (en andere Vindsubsidies.nl diensten) aangeboden informatie.

Opdrachtnemer garandeert in geen enkel geval dat publicaties op de publicatiedatum in de Databank(en) zijn opgenomen. Wel streeft opdrachtnemer er naar de aangeboden publicaties zo spoedig als mogelijk in de Databank(en) op te nemen.

 

5. TERMIJN

De overeenkomst treedt in werking op de schriftelijk vermelde begindatum en geldt tot de schriftelijk vermelde einddatum, daarna zal deze telkens met een periode van één jaar worden verlengd, tenzij één der partijen schriftelijk twee maanden voor het einde van de dan geldende overeenkomst deze beëindigt.

 

6. BEËINDIGING

Opdrachtnemer kan de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de Databank(en) afsluiten, wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van opdrachtgever is ingediend, opdrachtgever haar organisatie geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt, en/of als derden de login-naam en wachtwoord van de opdrachtgever gebruiken. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de verplichting tot betalingen door opdrachtnemer van de op grond van deze overeenkomst verschuldigde bedragen.

 

7. GEHEIMHOUDING

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een enig ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die haar bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Het is opdrachtnemer toegestaan om de naam van opdrachtgever te gebruiken als organisatie waarvoor zij diensten verricht.

In het geval van beëindiging van de overeenkomst zullen beide partijen de rechten en plichten zoals benoemd in deze clausule blijven handhaven, als ware de overeenkomst niet beëindigd.

 

8. AANSPAKELIJKHEID

Onder de schade, waarvoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van databank(en) door storing of buitenwerkstelling van de apparatuur, programmatuur en faciliteiten van opdrachtnemer en het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door opdrachtnemer en het niet langer beschikbaar stellen van de Databank(en) door de opdrachtnemer.

Indien een derde de login-naam en wachtwoord van opdrachtgever gebruikt, is opdrachtgever, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van overeenkomst, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.

Informatie die van essentieel belang is voor opdrachtgever dient altijd door opdrachtgever op juistheid te worden geverifieerd. Opdrachtnemer, de met haar verbonden bedrijven of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, beroepsschade, bijzondere schade, vermogensschade, indirecte schade, aanvullende schade en overige schade van welke aard dan ook (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor verlies van het gebruik, gegevens, of voor winstderving), ongeacht de vorm die eventuele tegen opdrachtnemer te ondernemen stappen mochten hebben.

 

 9. LASTEN

Indien opdrachtgever niet binnen de termijn heeft betaald, is zij, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente volgens artikel 119a Boek 6 van het BW berekent over het factuurbedrag per maand. Blijft opdrachtgever na sommatie tot betaling in gebreke dan is opdrachtnemer gerechtigd de vordering te verhogen met buitenrechtelijke incassokosten die op ten minste 15% van het bedrag der vordering worden gesteld.

Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen gebaseerd op de officiële cijfers verstrekt door het CBS. Een prijsverhoging in de zin van dit artikel wordt niet van tevoren kenbaar gemaakt. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever voor het intreden van overige prijsaanpassingen hiervan op de hoogte.

 

10. AFSTAND 

Geen enkele vertraging, nalatigheid of verzuim van een der partijen bij het afdwingen van een bepaling van de overeenkomst zal gelden als een afstand of op welke wijze ook afbreuk doen aan enig recht van die partij uit hoofde van de overeenkomst.

 

11. KLACHTEN

Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden voorgelegd aan opdrachtnemer. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

 

13. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

14. FORCE MAJEURE

Indien als gevolg van een gebeurtenis buiten de redelijke macht van een partij de overeenkomst niet is nagekomen gedurende een periode langer dan twee maanden, of het onmogelijk of onwaarschijnlijk lijkt dat het geheel of een belangrijk deel van de overeenkomst kan worden nagekomen, kan de niet in verzuim zijnde partij ervoor kiezen om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van twee weken, zonder verdere aansprakelijkheid van elke partij (behalve in verband met betaling voor Diensten die al vóór deze datum geleverd zijn).

 

15. KENNISGEVINGEN 

Een kennisgeving wordt geacht voldoende te zijn gedaan indien deze persoonlijk is overhandigd, per fax, e-mail of post is verzonden aan de andere partij aan het in de overeenkomst genoemde adres, of aan een ander adres dat voor dat doel schriftelijk aan de andere partij kan zijn meegedeeld.

Op deze wijze verzonden kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen op het moment van aflevering bij persoonlijke overhandiging, twee dagen na verzending bij verzending via de post, en indien verzonden per fax of e-mail, op het moment van ontvangst van bevestiging van succesvolle verzending. In geval de aflevering geacht wordt plaats te vinden op een niet-werkdag zal deze geacht worden plaats te vinden op de daaropvolgende werkdag.

 

16. OVERDRACHT

 Het is opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, rechten en/of plichten die hij aan de overeenkomst ontleent over te dragen aan een derde. Alleen opdrachtnemer kan haar rechtsverhouding tot opdrachtgever en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die opdrachtnemer aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

 

17. GEGEVENSBESCHERMING

Het kan zijn dat opdrachtnemer gedurende de uitvoering van deze overeenkomst persoonsgegevens verwerkt namens opdrachtgever. Opdrachtnemer zal als bewerker optreden en opdrachtgever zal als verantwoordelijke optreden in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Onverminderd de beveiligingsnormen die opdrachtgever en opdrachtnemer elders zijn overeengekomen, zal opdrachtnemer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking. Opdrachtgever en opdrachtnemer erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging frequente evaluaties en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist. Opdrachtnemer zal daarom de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen voortdurend evalueren en verscherpen, aanvullen en verbeteren waar nodig. Opdrachtnemer zal opdrachtgever toestaan om dergelijke beveiligingsmaatregelen te auditen en testen.

Opdrachtnemer stelt opdrachtgever onverwijld op de hoogte van alle (geplande) permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zonder een passend beschermingsniveau en zal pas uitvoering geven aan een dergelijke (geplande) doorgifte na toestemming van opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever onverwijld op de hoogte van incidenten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal opdrachtgever te allen tijde haar medewerking verlenen en zal de instructies van opdrachtgever ten aanzien van een dergelijk incident opvolgen, met als doel om opdrachtgever in staat te stellen een deugdelijk onderzoek te verrichten naar het incident, een correcte respons te formuleren en passende vervolgstappen te nemen ten aanzien van het incident.

Onder incident wordt in ieder geval het volgende verstaan:

 • een klacht of (informatie)verzoek van een natuurlijk persoon met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer;
 • een onderzoek naar of beslaglegging door overheidsfunctionarissen van de persoonsgegevens, of een vermoeden dat zoiets gaat plaatsvinden;
 • iedere ongeautoriseerde of onopzettelijke toegang, verwerking, verwijdering, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
 • een doorbreking van de beveiliging en/of vertrouwelijkheid, zoals uiteengezet in deze overeenkomst, die leidt tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

Bij beëindiging van deze overeenkomst, of op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de persoonsgegevens vernietigen of aan opdrachtgever overdragen, naar keuze van opdrachtgever.

 

18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De opdrachtgever erkent en accepteert dat alle intellectuele eigendomsrechten welke bestaan of ontstaan, verband houdende met de producten en diensten zoals door opdrachtnemer geleverd, toebehoren aan de opdrachtnemer of zijn of haar licentiehouders.

 

19. RECHTEN VAN DERDEN 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.